Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 09 december 2015

Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015205658
pub.
09/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren


De Minister van Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 20, § 7, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 47bis, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten;

Gelet op de aanvraag van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds van 9 november 2015 tot erkenning van haar personeelsleden aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Gelet op de beslissing van 22 april 2015 van de Raad van Bestuur waarbij 1 personeelslid wordt aangeduid om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, het volgende personeelslid van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds : Mijnheer Wouter Baekelandt.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 21 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 21/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten houdende erkenning van de personeelsleden van ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren, wordt geschrapt.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2015.

Brussel, 25 november 2015.

W. BORSUS

^