Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 januari 2021
gepubliceerd op 27 januari 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2021040174
pub.
27/01/2021
prom.
25/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/25/2021040174/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


25 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044669 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op : - Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad, artikel 15; - Verordening (EU) nr. 2021/ van de Raad van januari 2021 tot vaststelling, voor 2021, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn; - gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/2015 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021-2023; - gedelegeerde verordening (EU) nr. 2020/2014 van de Commissie van 21 augustus 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen en bepaalde kleine pelagische visserijen en visserijen voor industriële doeleinden in de Noordzee voor de periode 2021-2023; - het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24; - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18.

Vormvereiste Artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, staat toe dat er een vrijstelling wordt verleend van de aanvraag van een advies wegens dringende noodzakelijkheid.

De dringende noodzakelijkheid wordt verantwoord door het feit dat dit ministerieel besluit in werking moet treden op 1 februari 2021 en een aantal correcties en aanpassingen bevat met betrekking tot het ministerieel besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044669 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: De Quotacommissie heeft op haar zitting van 5 januari 2021 het rondschrijven naar de reders (dat gebaseerd is op het ministerieel besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044669 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten) overlopen en besproken. Hieruit is gebleken dat er nog een aantal onduidelijkheden moeten uitgeklaard worden samen met een aantal correcties.

Dit ministerieel besluit zorgt ervoor dat de nodige correcties en wijzigingen juridisch verankerd worden.

Bijkomende informatie wordt verstrekt voor wat betreft deelname aan wetenschappelijke reizen naar de Ierse Zee en het indienen van de aanvraag voor het verkrijgen van een vismachtiging voor vaartuigen van het KVS in het Bristolkanaal (ICES-gebieden VIIf, g).

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT :

Artikel 1.In artikel 5, 4°, van het ministerieel besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044669 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee wordt de zinsnede "31 januari 2021" vervangen door de zinsnede "31 maart 2021".

Art. 2.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "8 ton" vervangen door de zinsnede "17 ton";2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "243 ton" vervangen door de zinsnede "234 ton";3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is het voor een vissersvaartuig van het KVS verboden in de ICES-gebieden VIIf, g aanwezig te zijn.

In afwijking van het eerste lid is het vanaf 1 februari 2021 tot 31 oktober 2021, alleen voor de vissersvaartuigen van het KVS, die op de lijst "Vismachtiging Bristolkanaal KVS 2021" voorkomen, toegestaan om in de ICES-gebieden VIIf, g aanwezig te zijn.

Om aan de lijst, vermeld in het tweede lid, toegevoegd te kunnen worden, richten de eigenaars van vissersvaartuigen voor 21 januari 2021 met een aangetekende brief of per e-mail een aanvraag tot de bevoegde entiteit.

Behoudens herziening door de bevoegde entiteit bedraagt de minimale toegewezen hoeveelheid tong VIIf, g voor de periode 1 februari 2021 tot en met 31 oktober 2021, 4000 kg per vaartuig dat op de lijst, vermeld in het tweede lid, wordt opgenomen.

Bij overschrijding van de hoeveelheden tong, vermeld in het vierde lid, worden de door dat vissersvaartuig overschreden hoeveelheden tong in tweevoud in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig wordt toegekend voor 2022.

Indien door het aantal inschrijvingen het totale quotum van 68 ton wordt overschreden, wordt er door de bevoegde entiteit een loting georganiseerd. Bij het organiseren van de loting krijgen de vaartuigen van het KVS die kunnen aantonen dat ze gedurende de periode 2017-2019 hebben gevist in de ICES-gebieden VIIf, g voorrang.

Het verkrijgen van een `Vismachtiging Bristolkanaal' houdt het engagement voor de reder en schipper in om, behoudens overmacht, het toegewezen quotum op te vissen.

Bij het niet opvissen van minstens 80% van het toegewezen quotum wordt het niet-opgevist quotum in mindering gebracht op het tongquotum van het betrokken vaartuig. De afhouding wordt toegepast op hetzelfde jaar of het daarop volgende jaar.

Het betrokken vaartuig wordt, indien het geen quotum heeft opgevist, behoudens overmacht, voor een periode van 3 jaar uitgesloten van de mogelijkheid om nog een aanvraag voor een specifieke visvergunning in te dienen.".

Art. 3.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. De hierboven vermelde hoeveelheden worden vanaf 1 januari 2021 bijkomend met 300 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes van groter dan 100mm in de bordenvisserij (TR1) of groter dan 120mm in de boomkorvisserij (BT1). Vanaf 1 februari 2021 vallen deze vaartuigen terug op 100 kg per vaartdag.".

Art. 4.in artikel 24, paragraaf 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "50 kg" vervangen door de zinsnede "350 kg";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "100 kg" vervangen door de zinsnede "700 kg".

Art. 5.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 11, eerste lid, wordt de zinsnede "100 kg" vervangen door de zinsnede "200 kg";2° paragraaf 12 wordt vervangen door wat volgt : " § 12.In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021.

Brussel, 25 januari 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^