Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 08 september 2011

Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor het inzaaien van een vanggewas ter uitvoering van artikel 8, § 1, vierde lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006

bron
vlaamse overheid
numac
2011035726
pub.
08/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011035726/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


25 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor het inzaaien van een vanggewas ter uitvoering van artikel 8, § 1, vierde lid, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 8, § 1, vierde lid, toegevoegd bij decreet van 6 mei 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 sluiten tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4, december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011 en 10 juni 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten de bemesting op akkers na de oogst van de hoofdteelt beperkt is. Eén van de mogelijkheden om nog meststoffen op te brengen, is gekoppeld aan het verplicht inzaaien van een vanggewas, uiterlijk op 31 augustus.

Hierbij is echter in het Mestdecreet voorzien dat in geval van uitzonderlijke weersomstandigheden de Vlaamse Regering kan beslissen dat het vanggewas slechts ingezaaid moet worden vóór 10 september van hetzelfde jaar. In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 sluiten tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, is de bevoegdheid om de inzaaiperiode voor vanggewassen te verlengen, toegewezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. Door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen en weken is het momenteel in vele gevallen onmogelijk om een vanggewas in te zaaien.

Gelet op de huidige vaststellingen en de weersvoorspellingen kan gesteld worden dat de weersomstandigheden dit jaar het inzaaien van een vanggewas in de periode van 15 augustus tot 31 augustus, veelal onmogelijk zullen maken en dat het dus noodzakelijk is om gebruik te maken van de in het Mestdecreet voorziene mogelijkheid om de inzaaiperiode te verlengen. Doordat de mogelijkheid om de inzaaiperiode te verlengen, gekoppeld is aan de weersomstandigheden in de periode van 15 tot en met 31 augustus, dient er eerst duidelijkheid te zijn over de weersomstandigheden in deze periode. Hierdoor kon voorliggend besluit niet op een vroeger tijdstip genomen worden.

Aangezien echter de gewone inzaaiperiode afloopt op 31 augustus en het voor de betrokken landbouwers van belang is om tijdig te weten of ze ook nog begin september hun vanggewas kunnen inzaaien, moet voorliggend besluit dan ook zo snel mogelijk genomen worden.

Voorliggend besluit is dan ook dringend noodzakelijk, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 9, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 sluiten tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, wordt vastgesteld dat er in de periode van 15 augustus tot en met 31 augustus 2011 sprake is van uitzonderlijke weersomstandigheden, waardoor, in afwijking van artikel 8, § 1, tweede lid, 3°, van het Mest decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, in het kalenderjaar 2011 het vanggewas slechts moet worden ingezaaid vóór 10 september 2011.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2011.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^