Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2008
gepubliceerd op 03 november 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000825
pub.
03/11/2008
prom.
24/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/24/2008000825/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel IV.I.27, 2° en 5°;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2008;

Gelet op het protocol nr. 226/5 van 28 mei 2008 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten;

Gelet op het advies van de Adviesraad van burgemeesters, gegeven op 2 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 9 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 20 augustus 2008;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de artikelen IV.20 en IV.23 UBPol werden vernietigd door de Raad van State bij arrest nr. 180.043 van 25 februari 2008;

Dat artikel IV.20 UBPol de rechtsgrond voor een meer diepgaand onderzoek van de omgeving en de antecedenten van de kandidaten in het raam van de externe selectieprocedures voor het operationeel kader betrof;

Dat artikel IV.23 UBPol de samenstelling en de werkwijze van de selectiecommissie in het raam van de externe selectieprocedures en de interne bevorderingsprocedures voor het operationeel kader betrof;

Dat, gelet op de vernietiging van deze artikelen bij arrest nr. 180.043 van 25 februari 2008, in voormelde statutaire domeinen een juridisch vacuüm is ontstaan;

Dat daarenboven, om te voldoen aan de personeelsbehoeften bij de politiediensten, thans een verhoogde intensieve rekrutering noodzakelijk is, zoals trouwens gesteld in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011;

Dat een snelle publicatie van dit ministerieel besluit vereist is om het ontstane juridisch vacuüm onmiddellijk te verhelpen en de politierangen zo snel mogelijk aan te dikken met het oog op de maatschappelijke veiligheid;

Gelet op advies 45.194/2 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het UBPol wordt in de plaats van artikel IV.20, vernietigd bij arrest nr. 180.043 van de Raad van State, het als volgt luidende artikel IV.20 ingevoegd : « Art. IV.20. Indien onder de gegevens bedoeld in artikel IV.17 elementen voorhanden zijn die toelaten te twijfelen aan de legitimiteit van de kandidaatstelling gaat het korps van de lokale politie van de woonplaats van de kandidaat, op vraag van de directeur van de directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie, over tot een meer diepgaand onderzoek waarbij : 1° andere veroordelingen voor relevante feiten met betrekking tot het beoogde ambt, door de politierechtbank, de rechtbank van koophandel of de burgerlijke rechtbank kunnen worden opgezocht dan die bedoeld in artikel IV.17, 2°; 2° een gesprek met de kandidaat betreffende onder andere de omgeving waar hij zich ophoudt, kan plaatsvinden.»

Art. 2.In het UBPol wordt in de plaats van artikel IV.23, vernietigd bij arrest nr. 180.043 van de Raad van State, het als volgt luidende artikel IV.23 ingevoegd : « Art. IV.23. De selectiecommissie bedoeld in artikel IV.I.15, eerste lid, 4°, RPPol, hierna de selectiecommissie genoemd, is samengesteld uit : 1° een gekwalificeerd personeelslid van de directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie, die het voorzitterschap waarneemt;2° twee personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, waarvan er één tot de federale politie en één tot een korps van de lokale politie behoort;3° een personeelslid van de directie van de opleiding van de federale politie of van een politieschool die over bijzondere bekwaamheden beschikt in het raam van de basisopleiding. Om geldig te kunnen beslissen moeten ten minste drie leden waaronder de voorzitter en één van de leden bedoeld in het eerste lid, 2°, aanwezig zijn.

De selectiecommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Brussel, 24 oktober 2008.

P. DEWAEL

^