Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008000948 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008003433 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008003441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de kaderovereenkomst type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de betaling van loon voor de feestdagen van 1 januari en Kerstmis type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008013485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende de eindejaarspremie - algemeen regime type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, in uitvoering van artikel 15 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 en van artikel 22 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging voor 2008 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008013490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008013489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008013491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008013587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008013586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de wet van 1 juni 2008 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008203962 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat aan de Duitstalige Gemeenschap van het kasteel van Burg-Reuland

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de wegpolitie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operationele politionele informatie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008018328 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de toegangsprijzen van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toestand van de studenten in de geneeskunde en de tandheelkunde type decreet prom. 24/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juli 2000 houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek betreffende het « Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture » (1) type decreet prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Sociaal-economische Raad van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van investeringssubsidies voor uitrusting aan de lokale televisiezenders

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008036348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008036360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008036366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008036449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008204134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de plaatsing van micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen door niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204235 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen betreffende sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008204234 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 tot regeling van de aanstelling van de bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft het bedrag van de financiële tegemoetkomingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008204354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder JB0110B type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008204596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij de beheersovereenkomst van de « O.N.E. »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009035022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2008 pub. 04/06/2012 numac 2012029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een groepering werkgeversfederaties in de socioculturele sectoren en tot organisatie van de subsidiëring ervan

erratum

type erratum prom. 24/10/2008 pub. 25/03/2009 numac 2009029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socio-culturele sectoren van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. 24/10/2008 pub. 07/10/2009 numac 2009029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap. - Erratum
^