Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 november 1997
gepubliceerd op 19 december 1997

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000862
pub.
19/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/besluit/1997/11/24/1997000862/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 16 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën van 5 november 1997, Besluit :

Artikel 1.Een bedrag van 162 700 000 frank, af te houden van de basisallocatie 63.12 organisatieafdeling 56, activiteitsprogramma 10 van de administratieve begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het jaar 1997, wordt toegekend aan de gemeenten volgens de verdeelsleutel opgenomen in de bijlage van dit besluit.

Het aan elke gemeente toegekende bedrag is bestemd voor de financiering voor rekening van de gemeenten, van de gewone uitgaven, die verband houden met de werking van de politiekorpsen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 november 1997.

J. VANDE LANOTTE Bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^