Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997053606 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** De heer **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997000861 bron ministerie van binnenlandse zaken Toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid Aanvullende lijst bij de in het B Provincie Antwerpen : Grobbendonk, Lint Provincie Vlaams-Brabant : Asse, Bierbeek, Galmaarden, M(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd in 1998, 1999, 2000 en 2001 type koninklijk besluit prom. 30/09/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016303 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouweconomie rechtspersoonlijkheid verkrijgt type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016302 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent rechtspersoonlijkheid verkrijgt type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016304 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de Nationale Plantentuin van België rechtspersoonlijkheid verkrijgt type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016306 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016305 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gembloux rechtspersoonlijkheid verkrijgt type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997022783 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997022781 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn en tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van deze instelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000862 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997000745 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 68.124 van 16 september 1997, afdeling administratie, XIIe kamer, wordt het besluit van(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wij(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997021395 bron arbitragehof Arrest nr. 63/97 van 28 oktober 1997 Rolnummer 1135 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 102, tweede lid, en 103 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, i Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter L. François, waarnemend voorzitter, voorzitter L. De (...)

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997010072 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997027688 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de "Conseil wallon des Etablissements de Soins" type besluit van de waalse regering prom. 11/12/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997027696 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997027697 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers die lid zijn van de Waalse Gewestexecutieve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap, van de psycho-medisch-sociale centra voor het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsook van de inspectiediensten belast met het toezicht over de psycho-medisch-sociale centra en de psycho-medisch-sociale centra voor het buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/08/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 1996 houdende organisatie en samenstelling van de Raad voor Media-opvoeding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997002125 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 449. - Sociale programmatie 1991-1994. - Normen die van toepassing zijn op gemene graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformaties

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997010071 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Gent en van de provincieraad van Oost-Vlaanderen tot één plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Gent Kandidaten voorgedragen, in dezelfde Orde, door Eerste kandidaat : Mevr. De Bauw, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Tw(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008231 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van technici der **** - specialiteit : administratie voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en **** (****96011) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. Va(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008233 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-verificateurs voor het Ministerie van **** (****96802) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****-la-****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008294 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** (rang 20) voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van **** (****96026) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008297 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de zesde administratieve klasse van de **** voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (****96808) Uits(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008308 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociale controleurs voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****96814) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de (...) 1. ****, ****, 8755 **** 2. ****, ****, 3001 **** 3. ****, ****, (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008325 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adviseurs van financiën voor de Studie- en Documentatiedienst van het Ministerie van **** (****97014) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde (...) ****, ****, 9050 ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008331 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici der **** (rang 20) voor het Museum van **** (****97009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****, ****-****, **** 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008330 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-controleurs voor de **** van een fiscaal bestuur van het Ministerie van **** (****97017) Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. **** ****(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997009991 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997036413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen Erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 21 oktober 1997 werd CHEM-LAB N.V., Industrielaan 3, 8810 Lichtervelde, erkend als ophaler van afva De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 november 1997 tot 1 november 2002. Erkennings(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997010073 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Aarschot : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Be Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. 22/10/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997022782 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de bekendmaking van de vacatures van de betrekkingen en de benoeming tot sommige graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997008311 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke **** ambtenaren van de zesde administratieve klasse van de **** voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en **** (****96808). - Uit(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de proeftijd : 1. **** ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/12/1997 numac 1997016325 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking De betrekking van directeur van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie is te begeven. De taak voorbehouden aan de titularis van dez(...) Taak : De uitoefening van het wetenschappelijk en administratief bestuur van het Centrum waarvan(...)
^