Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 13 - « Binnenlandse Zaken » type wet prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 bron ministerie van justitie Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003672 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde in het kader van het bijzonder stelsel van de sociale zekerheid der mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociale verzekerde type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 3, 7 en 24 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde voor de kinderbijslaginstellingen bedoeld in de artikelen 19, 31, 32 en 33 van de samen- geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevolge de invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022894 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997022957 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998003046 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 houdende benoeming van de leden, van de voorzitter, van de vice-voorzitters-verslaggevers en van de secretaris van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000862 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997003631 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, 4 december 1997-2002-2004, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1997-2000-2002-2004 type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027652 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop toelagen worden verleend voor de aankoop van meubilair en materiaal ter bevordering van toeristische activiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, hoger onderwijs van het korte type, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997015253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor het opzetten en exploiteren van een net voor mobiele telefonie in België volgens de DCS-1800-norm

bericht

type bericht prom. 24/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997002117 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

erratum

type erratum prom. 24/11/1997 pub. 18/08/1998 numac 1998009598 bron ministerie van justitie Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan. - Errata type erratum prom. 24/11/1997 pub. 26/05/1998 numac 1998022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. - Erratum
^