Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2013
gepubliceerd op 13 augustus 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bron
vlaamse overheid
numac
2013204514
pub.
13/08/2013
prom.
24/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/24/2013204514/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


24 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw type decreet prom. 03/03/2004 pub. 19/04/2004 numac 2004029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, artikel 11, § 1, en artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 6, 5°, artikel 7, 5°, artikel 21, vierde lid en artikel 43, opgeheven bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2013;

Gelet op advies 52.985/3 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt bijlage I vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt bijlage II vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt in bijlage VIII de zin "Een zelfstandig helper moet ook aanslagbiljetten voorleggen die aantonen dat hij voor de desbetreffende periode inkomsten uit de zelfstandige activiteit heeft aangegeven." opgeheven.

Art. 4.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op 1 november 2013.

Brussel, 24 juli 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 24 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Bijlage I bij het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Bijlage I. Programma van de starterscursussen type A als vermeld in artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector 1° Doel en situering van de algemene en bijzondere starterscursussen, de stages en de installatieproef 2° Betreffende algemene wetgeving : a) ruimtelijke ordening milieuvergunningenbeleid en waterbeleid, b) Mestdecreet, c) EU - landbouwbeleid, d) beheersovereenkomsten, e) biologische landbouw, f) praktijkgidsen, g) tewerkstelling. 3° Bedrijfsovername : a) belangrijke facetten bij overname, overnamecontract, b) VLIF.- ondernemerschap, c) financieringsmogelijkheden bij starten + oefeningen, d) uitbatingsvormen, vennootschappen, e) pachtwetgeving, erfdienstbaarheden, grondbeleid, f) huwelijksvermogensrecht, erfrecht, g) verzekeringen, risicobeheer, schadeberekening, aansprakelijkheid.4° Sociale, familiale en ethische aspecten : a) sociaal statuut zelfstandigen, sociale zekerheid, b) relatie gezin - bedrijf.5° Structuren in land- en tuinbouw : a) diensten en instellingen voor de landbouw, b) landbouw op provinciaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak.6° Fiscaliteit : a) belastingaangifte : boekhouding en forfaitair, b) btw-regeling.7° Boekhouding : a) theorie, b) praktijk, c) bedrijfseconomische boekhouding, d) rentabiliteit in land- en tuinbouw 8° Financieel beheer : a) algemene begrippen b) financieel plan c) kasplanning 9° Ondernemerscompetenties : a) handelsrelaties b) marktwerking c) samenwerking d) maatschappelijke verantwoordelijkheid e) bedrijfsorganisatie 10° Informaticatoepassingen voor de land- en tuinbouw In de loop van de cursus worden momenten van zelfreflectie en zelfinschatting ingebouwd. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Brussel, 24 juli 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 24 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Bijlage II. Programma van de starterscursussen type B als vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector 1° Economische en sociale benadering van de bedrijfstak : a) rentabiliteit, kostprijsberekening, b) boekhouding, c) naargelang van de bedrijfstak : a.specifieke belastingstelsels, b. specifiek personeelsbeleid, c.gebruik van kwaliteitslabels en etikettering. 2° Administratieve verplichtingen voor de bedrijfstak.3° Wetgevende en milieuaspecten voor de bedrijfstak : a) geïntegreerde productie, b) duurzame productie, c) verantwoorde huisvesting, d) sanitair aspect, e) wettelijke verplichtingen inzake dierenwelzijn. 4° Sectorspecifiek ondernemerschap : a) innovatie b) afzet c) kwaliteitsgerichte systemen 5° Socio-economische voorstelling van een bedrijf 6° Bedrijfsbezoeken, voor zover geen sanitaire beperkingen die beletten 7° Technische aspecten (teelttechniek, voeding, mechanisatie,...).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector Brussel, 24 juli 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^