Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 januari 2011
gepubliceerd op 14 februari 2011

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

bron
vlaamse overheid
numac
2011035119
pub.
14/02/2011
prom.
24/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/24/2011035119/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


24 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 13 en 15, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 juni 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest de opvolger introduceert van de maatregel ecologiepremie die toegekend wordt via een wedstrijdformule, dat dit besluit gericht is op de realisatie van de Kyotodoelstellingen en de milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid, vermeld in het milieubeleidsplan voor Vlaanderen;

Overwegende dat de economische omstandigheden die vernieuwde steun dringend noodzakelijk maken, en dat om die reden dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten : het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten : het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;3° website : de website van het Agentschap Ondernemen;4° onderneming : een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;5° indieningsdatum van de subsidieaanvraag : de datum waarop het Agentschap Ondernemen de steunaanvraag elektronisch ontvangt;6° start van de ecologie-investeringen : de vroegste datum, hetzij van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de leasingovereenkomst;7° ecologie-investeringen : milieu-investeringen en investeringen op energiegebied;8° milieu-investeringen : de investeringen, gericht op milieubescherming, vermeld in artikel 12, 2°, van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;9° investeringen op energiegebied : de investeringen, vermeld in artikel 15, § 1, 3°, van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;10° auditconvenant : het auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juni 2005;11° benchmarkingconvenant : het benchmarkingconvenant over energie-efficiëntie in de industrie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29 november 2002;12° steunintensiteit : de intensiteit, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;13° milieucharter : een vrijwillige verbintenis van een onderneming om relevante acties die de milieuwetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest overtreffen en die betrekking hebben op milieu, energie en eco-efficiëntie, uit te voeren;14° milieucertificaat : een erkenningslogo dat wordt uitgereikt aan ondernemingen naar aanleiding van een positieve evaluatie in het kader van een milieucharter. HOOFDSTUK 2. - Aanvullende voorwaarden

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, en artikel 24, 3°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten wordt verstaan onder achterstallige schuld bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : achterstallige schulden van 2500 euro of meer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ongeacht of er bezwaar of beroep tegen een vordering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd ingediend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd.

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten moeten ondernemingen met verschillende vestigingen alleen toetreden tot het auditconvenant en de benchmarkingconvenant voor de vestigingen waar de gesubsidieerde ecologie-investeringen worden uitgevoerd en geëxploiteerd. HOOFDSTUK 3. - Toepassingsgebied

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten moeten de ecologie-investeringen worden uitgevoerd in de exploitatiezetel, vermeld in de subsidieaanvraag.

Art. 5.Ter uitvoering van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten wordt verstaan onder hoofdactiviteit : de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt. HOOFDSTUK 4. - In aanmerking komende ecologie-investeringen

Art. 6.Ter uitvoering van artikel 15, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten is de limitatieve technologieënlijst opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Als de ecologie-investeringen worden uitgevoerd door een patrimoniumvennootschap als vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, moeten de voorwaarden van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten en van de uitvoeringsbesluiten nageleefd worden door de steunaanvragende onderneming, met uitzondering van de voorwaarden met betrekking tot de verwerving, de activering, de afschrijving en het behoud van de ecologie-investeringen die door de patrimoniumvennootschap moeten worden nageleefd. HOOFDSTUK 5. - Steunintensiteit

Art. 8.Ter uitvoering van artikel 22, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten komen de volgende milieu-, energie- of eco-efficiëntiescans, milieucertificaten en milieumanagementsystemen in aanmerking : 1° eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan : een eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan die aan al de volgende voorwaarden voldoet : a) de scan wordt afgenomen door een auditor die beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;b) de scan beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;c) de geldigheidsduur van de scan is niet verstreken;2° milieucertificaat : een milieucertificaat dat aan al de volgende voorwaarden voldoet : a) het certificaat wordt uitgereikt door een organisatie die beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;b) het milieucharter beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld op de website, en is goedgekeurd door het Agentschap Ondernemen;c) de geldigheidsduur van het certificaat is niet verstreken;3° milieumanagementsystemen : de volgende gecertificeerde milieumanagementsystemen waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, komen in aanmerking : a) ISO 14001;b) EMAS;c) EN 16001.

Art. 9.De procedure met betrekking tot het verkrijgen van de goedkeuring, vermeld in artikel 8, 1°, a) en b), en 2°, a) en b), verloopt overeenkomstig de instructies op de website.

Het Agentschap Ondernemen kan de goedkeuring, vermeld in het eerste lid, weigeren of intrekken als de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 1°, a) en b) , en 2°, a) en b), niet worden nageleefd.

Art. 10.De periode van drie jaar, vermeld in artikel 22, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, is een cyclus die telkens begint op de indieningsdatum van de eerste subsidieaanvraag waarover een positieve beslissing is genomen.

Art. 11.Ter uitvoering van artikel 22, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten wordt de subsidiebonus voor de eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan, vermeld in artikel 8, 1°, verlaagd van 5 % naar 3 %. HOOFDSTUK 6. - Procedure

Art. 12.Voor de onderneming een subsidieaanvraag kan indienen of het subsidiedossier kan beheren, moet ze een registratieprocedure doorlopen overeenkomstig de voorwaarden van het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille.

Art. 13.De subsidieaanvraag wordt door de onderneming ingediend via de website voor de start van de ecologie-investeringen en wordt elektronisch afgehandeld.

De procedure verloopt overeenkomstig de instructies, vermeld op de website.

Art. 14.Nadat de onderneming de subsidieaanvraag ingevuld heeft, moet ze de subsidieaanvraag elektronisch ondertekenen door de verklaring op erewoord aan te vinken. Dat heeft tot gevolg dat de ingevulde gegevens worden geacht overeen te stemmen met de waarheid en met de voorwaarden van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten en van de uitvoeringsbesluiten.

Nadat de onderneming de subsidieaanvraag heeft ondertekend, kan ze de subsidieaanvraag indienen. De onderneming kan haar subsidieaanvraag alleen indienen als er voldoende beschikbare begrotingsmiddelen zijn als vermeld in artikel 22, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten.

Als er stavingsstukken vereist zijn, wordt de onderneming daarvan via de website op de hoogte gebracht. De onderneming moet binnen dertig kalenderdagen na de indiening van de subsidieaanvraag de gevraagde stavingsstukken per post of per mail opsturen of bij het Agentschap Ondernemen afgeven tegen ontvangstbewijs. De postdatum geldt als ontvangstdatum.

Art. 15.De subsidie wordt voorwaardelijk aan de onderneming toegekend als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan : 1° de subsidieaanvraag is ingediend;2° er worden voorlopig geen inbreuken vastgesteld op de voorwaarden van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten en van de uitvoeringsbesluiten;3° de gevraagde stavingsstukken, vermeld in artikel 14, derde lid, op tijd zijn ontvangen.

Art. 16.De ondernemingen worden via de post op de hoogte gebracht van de beslissingen tot toekenning van de subsidie en de beslissingen tot weigering van de subsidie. HOOFDSTUK 7. - Controle

Art. 17.Het Agentschap Ondernemen kan vanaf de indiening van de subsidieaanvraag controleren of de voorwaarden van het decreet van 31 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2003 pub. 25/03/2003 numac 2003035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten en van de uitvoeringsbesluiten worden nageleefd.

Die controle kan, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet werd toegekend, het volgende tot gevolg hebben : 1° beslissing tot weigering van de subsidie;2° niet-uitbetaling of terugvordering van de toegekende subsidie. HOOFDSTUK 8. - Uitbetaling en terugvordering

Art. 18.De subsidie wordt uitbetaald en teruggevorderd overeenkomstig artikel 24, 25, 26, 27 en 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten.

De uitbetaling wordt door de onderneming via de website aangevraagd. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingsbepaling

Art. 19.Aan artikel 19, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten worden een punt 6° en een punt 7° toegevoegd, die luiden als volgt : « 6° de ecologie-investeringen die een onderdeel uitmaken van de ecologie-investeringen, vermeld in artikel 16, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten; 7° de ecologie-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden.». HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepaling

Art. 20.Dit besluit en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten treden in werking op 1 februari 2011.

Brussel, 24 januari 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Raadpleging van bl. 10923 tot 11018 Beeld van de publicatie deel 1 Raadpleging van bl. 11019 tot 11082 Beeld van de publicatie deel 2

^