Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202530
pub.
07/08/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006202530/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter (elektriciteit) en tot activering van de voorafbetalingsfunctie


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 34, eerste lid, 1°, b) ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 31, § 5 en 33, § 3;

Gelet op het advies CD-5i06-CWaPE-102 van de "CWaPE", gegeven op 13 september 2005;

Gelet op het advies 40.325/4 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2006, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, inzonderheid artikel 3, wordt overeenkomstig artikel 30, § 3 ervan, gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 31, § 5, van het besluit wordt de procedure tot plaatsing van een budgetmeter op verzoek van de leverancier voor één van zijn afnemers in wanbetaling vastgelegd als volgt : a) de netbeheerder stuurt de afnemer binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 31, § 1, van het besluit een schrijven toe : 1° waarin gewezen wordt op de datum en het uur van de plaatsing van de budgetmeter;2° waarin gewezen wordt op de verplichting tot plaatsing van de budgetmeter binnen een termijn van twintig dagen, te rekenen van de datum van verzending van het schrijven bedoeld in punt a) ;3° waarin melding wordt gemaakt van de contactdienst voor een eventuele wijziging van de dag en het uur, met inachtneming van de termijn bedoeld in punt 2°;4° waarin de afnemer erop gewezen wordt dat, als de plaatsing niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat hij afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, de leverancier daarvan op de hoogte gebracht zal worden en zijn voorziening opgeschort kan worden tot de plaatsing van de budgetmeter en de bevoorrading van het oplaadsysteem;4° als de plaatsing niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat de afnemer afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, laat de leverancier een bericht achter om te laten weten dat hij langs gekomen is en richt hij een schrijven aan de afnemer waarin hij vaststelt dat de budgetmeter onmogelijk geplaatst kon worden, waarbij hij melding maakt van de verschillende contacten die in het kader van dit artikel zijn genomen. De netbeheerder stuurt een afschrift van dat schrijven naar de leverancier van de afnemer.

Als de leverancier om de opschorting van de elektriciteitsvoorziening verzoekt, stuurt de netbeheerder een aangetekend schrijven naar de afnemer waarin hij melding maakt van de datum en het uur van de onderbreking, die pas tien dagen na de datum van verzending van het aangetekend schrijven doorgevoerd mag worden. Een afschrift van het aangetekend schrijven wordt naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en naar de leverancier van de afnemer gestuurd.

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 33, § 3, van het besluit is de procedure tot activering van de voorafbetalingsprocedure van een bestaande budgetmeter op verzoek van een leverancier voor één van zijn afnemers in wanbetaling de volgende : a) de netbeheerder stuurt de afnemer binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 33, § 1, van het besluit een schrijven toe : 1° waarin gewezen wordt op de datum en het uur van de handelingen tot activering van de voorafbetalingsfunctie;2° waarin gewezen wordt op de verplichting tot activering van de voorafbetalingsfunctie binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen van de datum van verzending van het schrijven bedoeld in punt a) ;3° waarin melding wordt gemaakt van de contactdienst voor een eventuele wijziging van de dag en het uur, met inachtneming van de termijn bedoeld in punt 2;4° waarin de afnemer erop gewezen wordt dat, als de activering van de voorafbetalingsfunctie niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat hij afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, de leverancier daarvan op de hoogte gebracht zal worden en zijn voorziening opgeschort kan worden tot de activering van de voorafbetalingsfunctie en de bevoorrading van het oplaadsysteem;b) als de activering van de voorafbetalingsfunctie niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overreengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat de afnemer afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, laat de leverancier een bericht achter om te laten weten dat hij langsgekomen is en richt hij een schrijven aan de afnemer waarin hij vaststelt dat de voorafbetalingsfunctie onmogelijk geactiveerd kon worden, waarbij hij melding maakt van de verschillende contacten die in het kader van dit artikel zijn genomen.De netbeheerder stuurt een afschrift van dat schrijven naar de leverancier van de afnemer.

Als de leverancier om de opschorting van de elektriciteitsvoorziening verzoekt, stuurt de netbeheerder een aangetekend schrijven naar de afnemer waarin hij melding maakt van de datum en het uur van de onderbreking, die pas tien dagen na de datum van verzending van het aangetekend schrijven doorgevoerd mag worden.

Een afschrift van het aangetekend schrijven wordt naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en naar de leverancier van de afnemer gestuurd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 23 juni 2006.

A. ANTOINE

^