Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000

Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Trou Ozer"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027344
pub.
08/08/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Trou Ozer"


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 15 juni 1999;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik, gegeven op 25 november 1999, Besluit :

Artikel 1.Erkend worden als domaniaal natuurreservaat de innemingen van de ondergrond afgebakend door de gangen, putten en verschillende zalen van de site "Trou Ozer" waarvan de toegang gelegen is op het perceel gekadastreerd als volgt : gemeente Malmedy Bevercé, 3e afdeling, sectie C, nr. 461, die aan het Waalse Gewest toebehoort en op de bijgevoegde kaart staat vermeld.

Maken ook deel uit van het domaniale natuurreservaat de grondinnemingen van de schachten en eigenlijke toegangen, die aan de grond afgebakend zijn door de kruin van de taluds of door de uitgegraven aarde plus een kroonvormige zone van vier meter.

Art. 2.Overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2, worden de toegangen, gangen en zalen van het staatsnatuurreservaat "Trou Ozer" gerangschikt als zone D.

Art. 3.De toegang tot de site wordt alleen toegelaten om te zorgen voor het beheer en het wetenschappelijk toezicht en om onderzoek te doen, met de toestemming van de houtvester van Malmedy, na advies van de Adviescommissie voor het beheer van de natuurreservaten van de Hoge Venen.

Namen, 23 juni 2000.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de buitendiensten van de "Division de la Nature et des Forêts" of bij de "Direction de la Nature", avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

^