Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 19 september 2000

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014175
pub.
19/09/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juni 1976 en 12 december 1984, bij de wet van 22 juli 1993, bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995 en 20 april 1999 en bij de ministeriële besluiten van 28 januari 1970, 13 oktober 1971, 28 maart 1974, 17 januari 1975, 24 november 1975, 29 april 1977, 12 december 1984, 17 maart 1995 en 24 april 1997, Besluit :

Artikel 1.Zijn benoemd bij de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B : 1° in de hoedanigheid van voorzitter : de heer J.C. Houtmeyers, adviseur-generaal van de Dienst Binnenvaart bij het Bestuur van het Vervoer te Land; 2° in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter : de heer H.Verschueren, adviseur bij de Dienst Binnenvaart bij het Bestuur van het Vervoer te Land; 3° in de hoedanigheid van leden en plaatsvervangende leden : de heer J.De Lamper, plaatsvervangers de heren J. Van Der Linden en L. Callebaut; de heer P. Morreel, plaatsvervanger de heer P. Steenacker; de heer Pierre Roland, plaatsvervanger de heer Pascal Roland;

Mevr. C. Vanluchene, plaatsvervanger de heer F. Swiderski.

Art. 2.De leden van de Examencommissie die geen rijksambtenaren zijn hebben recht op de vergoeding wegens reiskosten, overeenkomstig de verordeningsbepalingen die gelden voor het rijkspersoneel. Zij worden gelijkgesteld met ambtenaren van rang 13.

Art. 3.De bij dit besluit verleende mandaten worden toegekend voor een periode van drie jaar met ingang van l juli 2000.

Brussel, 23 juni 2000.

Mevr. I. DURANT

^