Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 september 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000022657 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkominge(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexci(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000000760 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 3 september 2000 wordt aan de heer Claeyssens, Daniël, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2001, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Gent Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 20/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003553 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de politiehervorming type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003566 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven van het Ministerie van Financiën verbonden aan de overgang naar het jaar 2000 en naar de euro type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Andere" type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 26/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/06/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het diamantzagen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de bestendige commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000014175 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000016234 bron ministerie van middenstand en landbouw Departementale Stagecommissie bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw Aanduiding Bij ministerieel besluit van 22 mei 2000 houdende samenstelling van een Departementale Stagecommissie bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw : De heer Thomas, Victor, directeur-generaal; M type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000003557 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de tussenkomst van de Inspectie van Financiën met betrekking tot de toekenning van toelagen in verband met de micro-interventieprogramma's in het kader van de administratieve- en begrotingscontrole type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Commissie voor werving en bevordering bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - **** ****, wetenschappelijke inrichting verbonden aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000027387 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 24 juli 2000 wordt de "S.C.R.L. Artau", vertegenwoordigd door Mevr. Fabienne Hennequin, vanaf 4 augustus 2000 voor de duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijz Bij ministerieel besluit van 24 juli 2000 wordt de "S.P.R.L. Atelier 50", vertegenwoo(...)

beschikking

type beschikking prom. 28/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn om de verkiezing van burgers van de Europese Unie tot lid van een Raad voor Maatschappelijk Welzijn mogelijk te maken type beschikking prom. 06/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven een buitengewoon onderwijsafdeling van vorm 2 in te richten in een vestigingsplaats opgericht in afwijking van artikel 24, paragraaf 2, 8° van de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van twee vestigingsplaatsen van een toegevoegde basisschool van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 juni 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/09/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000002089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief nr. 495 betreffende de startbaanovereenkomst

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000021434 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Joeri Van Nuffel, wonende te 1700 Dilbeek, H. Dom. Saviolaan 31, heeft op 28 juli 2000 e 1) 30 mei 2000 en 29 maart 2000 (van het Veiligheidsdetachement van de Nationale Luchthaven) inzake(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003560 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 531 van 18 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003561 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 410 van 10 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003563 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 503 van 18 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003562 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 522 van 25 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003564 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 515 van 18 augustus 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000003565 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 169 van 4 september 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

protocol

type protocol prom. 29/03/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022402 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gezondheidsbeleid : Protocol inzake gegevensuitwisseling tussen de federale overheid en de overheden bevoegd voor gezondheidszorgbeleid krachtens de artikelen 128, 130, 135 van de Grondwet

document

type document prom. 25/05/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van een leertijd van de Middenstand voor het beroep van bankbediende type document prom. 11/05/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van het educatief project voor het door de Gemeenschap georganiseerd onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000000762 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 3 september 2000 wordt de heer Beyls, Gérard, benoemd tot politiecommissaris van de stad Beaumont . Bij koninklijk besluit d.d. 3 september 2000 wordt de (...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000015089 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2000 en met ingang van 1 mei 2000 worden benoemd in het Frans taalkader tot de graad van adjunct-adviseur : Mej. Reiff, Françoise, Mevr. Thomas, Huguette, bestuursch Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 en met ingang van 1 mei 2000 worden benoemd tot de g(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000008317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** **** voor **** (Ministerie van Ambtenarenzaken) Erratum Dit examen is reeds gepubliceerd in het Belgisch **** ****.176 van 9 september 2000, pagina 30798 en 30799. De rubriek betreffend(...) **** **** reeds ingeschreven bent voor dit examen, hoeft **** uw inschrijving niet te vernieuwen. Samen(...)

document

type document prom. -- pub. 19/09/2000 numac 2000009783 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2000 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadig Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aan(...)
^