Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 1999
gepubliceerd op 29 juni 1999

Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
1999009717
pub.
29/06/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/23/1999009717/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, tweede lid, 37, 38, 39 en 41 tot 44;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector III, gegeven op 22 juni 1999, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van het Sectorcomité III worden vijf basisoverlegcomités voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie opgericht.

Het gebied van elk van deze basisoverlegcomités omvat de justitiehuizen waarvan het ambtsgebied overeenkomt met het rechtsgebied van een Hof van Beroep.

Art. 2.Elk basisoverlegcomité wordt voorgezeten door de regionaal directeur waarvan het ambtsgebied de justitiehuizen gelegen in het rechtsgebied van een Hof van Beroep omvat.

De directeur van het justitiehuis waarvan het ambtsgebied overeenkomt met het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van het Hof van Beroep gelegen is, wordt tot plaatsvervangend voorzitter aangewezen.

In afwijking van de vorige twee leden wordt het basisoverlegcomité dat bevoegd is voor de justitiehuizen waarvan het ambtsgebied overeenkomt met het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, voorgezeten door de twee regionale directeurs van dat ambtsgebied. Als plaatsvervangers fungeren de directeurs van het justitiehuis te Brussel.

De afvaardiging van de overheid omvat bovendien de directeurs van de justitiehuizen waarvan het ambtsgebied overeenkomt met het rechtsgebied van een Hof van Beroep of hun plaatsvervangers.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 23 juni 1999.

T. VAN PARYS

^