Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/1999 pub. 14/09/1999 numac 1999000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeenten Genk, Mortsel, Seraing en Waregem type wet prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000601 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type wet prom. 23/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 23/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999003431 bron ministerie van financien Wet betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999000171 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 14/12/1999 numac 1999000388 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de **** type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000387 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1985 betreffende de provinciale opleidingscentra voor de brandweer type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en van reglementaire bepalingen betreffende de dierenziekten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999000398 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000454 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen en van het ministerieel besluit van 21 november 1997 houdende de uitvoering van artikel 34 van dit besluit type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999000568 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp met het oog op de realisatie van de bijlagen van « problematiek openbaar vervoer » in het raam van de veiligheids- en samenlevingscontracten type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999003417 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999003425 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999014194 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009709 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen en -profielen voor het personeel van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009717 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009718 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de basisinstructies voor de justitiehuizen type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009750 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs
^