Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 februari 2007
gepubliceerd op 14 maart 2007

Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende toekenning aan de NV C-POWER van een vergunning voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie afgeleverd bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 alsook van elektriciteitskabels van 36 kV tussen deze installaties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011099
pub.
14/03/2007
prom.
23/02/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2007. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende toekenning aan de NV C-POWER van een vergunning voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie (Thorntonbank) afgeleverd bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 alsook van elektriciteitskabels van 36 kV tussen deze installaties


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij de wet van 22 april 1999 en artikel 5, gewijzigd bij de wet van 22 april 1999;

Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende toekenning aan de NV C-POWER van een vergunning voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie (Thorntonbank) afgeleverd bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 alsook van elektriciteitskabels van 36 kV tussen deze installaties;

Gelet op de aanvraag van de NV C-POWER van 17 januari 2007 voor het bekomen van een verlenging van het voornoemd ministerieel besluit van 13 februari 2004;

Overwegend dat het artikel 14 van het voornoemd koninklijk besluit van 12 maart 2002 voorziet dat de toegekende vergunning vervalt indien de begunstigde de activiteiten niet heeft aangevangen binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de betekening van de vergunning, maar dat zij op zijn verzoek kan worden verlengd voor een periode van twee jaar; dat de betekening van het voornoemd ministerieel besluit van 13 februari 2004 werd uitgevoerd op 5 maart 2004, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 13 februari 2004 houdende toekenning van een vergunning aan de NV C-POWER voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor de productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie (Thorntonbank) afgeleverd bij ministerieel besluit van 27 juni 2003, alsook van elektriciteitskabels van 36 kV tussen deze installaties, wordt verlengd tot 5 maart 2009.

Art. 2.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt gericht aan de NV C-POWER.

Art. 3.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt gericht aan de administraties die vertegenwoordigd zijn binnen de raadgevende commissie die is opgericht bij het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten en -kosten ervan.

Brussel, 23 februari 2007.

M. VERWILGHEN

^