Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma CEI - De Meyer NV aan de firma Van Oord Belgium NV

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011371
pub.
05/10/2015
prom.
22/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma CEI - De Meyer NV aan de firma Van Oord Belgium NV


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat sluiten betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, artikel 19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014;

Gelet op het ministerieel besluit nr. E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 september 2002, 21 januari 2005, 14 juli 2006 en 16 september 2009;

Gelet op de wijziging op 1 januari 2010 van T.V. N.H.M. - CEI CONSTRUCT naar CEI - De Meyer NV;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan;

Overwegende dat alle bestaande overeenkomsten van rechtswege integraal overgaan van CEI - De Meyer NV naar Van Oord Belgium NV ten gevolge van een partiële splitsing waarbij de Bedrijfstak Bagger van CEI - De Meyer NV ingebracht is in Van Oord Belgium NV;

Overwegende dat de directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, voorafgaandelijk ingelicht werd van het overnameplan waardoor de rechten die voortvloeien uit het bezit van de concessie overgedragen worden;

Overwegende dat de oprichting van Van Oord Belgium NV en de handtekeningsbevoegdheden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 13 mei 2015 en 8 juli 2015 zijn gepubliceerd, en dat de overdracht aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is betekend door middel van een schrijven d.d. 26 augustus 2015 vergezeld van de nodige inlichtingen, Besluit :

Artikel 1.De concessie bij het ministerieel besluit nr.

E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 die werd verleend aan T.V. N.H.M. - CEI CONSTRUCT, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Noorderhavenoever 12, om, voor een periode die eindigt op 31 december 2019, zand en grind te ontginnen van de bodem van het continentaal plat van België in de controlezones 1, 2 en 3 bepaald in artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, wordt overgedragen aan Van Oord Belgium NV, gevestigd te 9240 Zele, Spinnerijstraat 14F.

Art. 2.Het concessiebesluit wordt betekend aan de nieuwe concessiehouder, Van Oord Belgium NV. Een afschrift van het ministerieel besluit wordt overgemaakt aan de leden van de raadgevende commissie vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000533 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden, voor de verkiezing van de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000535 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de prijs tot het verkrijgen van afschriften van de lijst houdende de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus ter gelegenheid van de provincieraadsverkiezingen sluiten tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten en -kosten ervan.

Brussel, 22 september 2015.

K. PEETERS

^