Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031381
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2017031381/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 augustus 1953 houdende reglement van het kledingfonds van het douanepersoneel;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 augustus 1953 tot toekenning van een uniformvergoeding aan het personeel van het Bestuur der Douanen en Accijnzen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, gegeven op 25 september 2017;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/103 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 19 september 2017;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling luidende: Het onderhavig ministerieel besluit en het koninklijk besluit waaraan het uitvoering geeft dienen genomen te worden om de continue terbeschikkingstelling van het uniform aan het personeel van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen mogelijk te maken binnen het kader van de steeds strikter wordende jaarlijkse begroting.

Het dragen van een correct uniform vormt krachtens verschillende wettelijke douanebepalingen een conditio sine qua non voor het stellen van rechtsgeldige daden en het uitvoeren van diverse taken.

Bij toepassing van de actueel geldende bepalingen wordt een forfaitaire bestelmogelijkheid toegekend aan alle personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, ongeacht de aard van hun activiteiten.

De nieuwe bepalingen beogen een selectieve, geïndividualiseerde toekenning van het bestelvermogen die voortaan afhangt van de operationele behoeften van de ambtenaar.

Er valt op te merken dat de ambtenaren met de grootste behoeften hierdoor voortaan recht zullen hebben op een gerechtvaardigdere bestelmogelijkheid ten opzichte van het huidige forfaitaire bestelstelsel.

Om uitvoering te geven aan dit nieuwe beleid werden alle contracten voor de levering van het uniform hernieuwd met de publicatie van de open offerteaanvraag nr. KF_MDH/2017/Lot 1-22 en werd bij het opmaken van de raming ervan reeds rekening gehouden met die selectieve toekenning.

De Inspectie van Financiën dringt in haar advies op het gunningsvoorstel voor de nieuwe contracten op het volgende aan: " 3.5. Tot slot, de Inspectie vestigt de aandacht op het feit dat de procedure en de voorschriften van deze open offerteaanvraag, in het bijzonder de geraamde en gegarandeerd minimale hoeveelheden, opgemaakt werden op basis van de voorgestelde toekomstige reglementering met betrekking tot de uniformvergoeding. Echter, tot op heden, werd deze reglementering nog niet formeel onderworpen aan het advies van de Inspectie en zal dus pas in werking kunnen treden minstens over een paar maanden. De Inspectie is derhalve van oordeel dat de verschillende loten kunnen worden toegekend (bij voorkeur zo laat mogelijk, in het licht van de geldigheidsduur van de offertes), maar dat er geen enkele bestelling mag worden geplaatst vóór de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering." (vertaling) Het indienen van de bestellingen door de ambtenaren kan enkel plaatsvinden via een speciaal daarvoor ontwikkelde webtool die het identificeren van de individuele behoeften en het toekennen van het daaraan gekoppelde bestelvermogen mogelijk maakt.

Deze applicatie vervangt een omslachtige en op papieren gebaseerde bestelprocedure, bovendien beheerd door middel van een antediluviaanse toepassing die onlangs onbruikbaar is geworden en niet meer te herstellen is.

Gezien het voorgaande en in het bijzonder de stelling door de Inspectie van Financiën dat er geen bestellingen mogen worden geplaatst vóór de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, is een spoedig advies noodzakelijk, om de ambtenaren nog dit jaar de mogelijkheid te geven de uniformartikelen te bestellen volgens de nieuwe werkwijze.

Gelet op advies 62.207/2 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Het dragen van het uniform

Artikel 1.De personeelsleden bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die dienstprestaties verrichten bij deze Algemene Administratie, dragen het uniform.

Art. 2.In afwijking van artikel 1 kan de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen beslissen om het uniform ter beschikking te stellen aan bepaalde personeelsleden deel uitmakend van andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën of tewerkgesteld buiten de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Art. 3.De Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen kan bepaalde personeelsleden of diensten vrijstellen of uitsluiten van de verplichting tot het dragen van het uniform.

Art. 4.De personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die deze laatste vertegenwoordigen op officiële plechtigheden, zijn gehouden aan het dragen van de ceremonie-uitrusting. HOOFDSTUK 2. - Uniformbudget

Art. 5.De Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen wijst aan elke dienst een budgetcategorie toe, in functie van de aard van de activiteiten.

Categorie 1 is verbonden aan diensten vrijgesteld van de verplichting tot het dragen van het uniform, overeenkomstig artikel 3.

Categorie 3 is verbonden aan diensten die een interventie-uitrusting nodig hebben om hun controletaken uit te voeren.

Categorie 2 is verbonden aan alle andere diensten.

Art. 6.Personeelsleden die uitgesloten zijn van het dragen van het uniform zoals bepaald in artikel 3, verliezen onmiddellijk hun recht op het uniformbudget, met inbegrip van de in ontvangstneming van de artikelen in bestelling of in levering. HOOFDSTUK 3. - Samenstelling en bestelling van het uniform

Art. 7.Het uniform bestaat uit: - de basisuitrusting; - de interventie-uitrusting; - de ceremonie-uitrusting.

Art. 8.De samenstelling en de fysieke kenmerken van de in artikel 7 bepaalde uitrusting worden bepaald door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, op voorstel van de Raad, bedoeld in artikel 10.

Art. 9.De bestelperiodes worden vastgesteld door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen. HOOFDSTUK 4. - Raad van het uniform

Art. 10.De Voorzitter uitgezonderd, is de Raad paritair samengesteld uit personeelsleden bedoeld in artikel 1: - 8 administratieve leden, aangeduid door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, en - 8 syndicale leden, voorgesteld door de representatieve syndicale organisaties zetelend in het Sectorcomité II - Financiën en aangeduid door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen.

Art. 11.De Voorzitter, bekleed met minstens de titel van Adviseur en aangewezen binnen de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, wordt aangeduid door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen.

Art. 12.De Raad kan zich laten bijstaan door personeelsleden die over relevante technische kennis beschikken, of door personeelsleden vanop het terrein, om de geschiktheid van de artikelen te beoordelen.

Art. 13.De representatieve syndicale organisaties kunnen op elk ogenblik andere vertegenwoordigers voorstellen.

Art. 14.Alle vragen betreffende het uniform worden door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen of door de syndicale organisaties voor advies onderworpen aan de Raad.

Art. 15.De Voorzitter van de Raad van het uniform stelt een huishoudelijk reglement op. HOOFDSTUK 5. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 16.Worden opgeheven: - het ministerieel besluit van 8 augustus 1953 houdende reglement van het kledingfonds van het douanepersoneel; - het ministerieel besluit van 8 augustus 1953 tot toekenning van een uniformvergoeding aan het personeel van het Bestuur der Douanen en Accijnzen.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 oktober 2017.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^