Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 19 juni 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022494
pub.
19/06/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, inzonderheid op de artikelen 6 en 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 februari 1961, 21 februari 1967 en 27 februari 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 mei 2003, 3 december 2003, 13 december 2004 en 14 maart 2005, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 7°, onder het tweede streepje, wordt de vermelding « de heer Sabaux, J.» vervangen door de vermelding « de heer Elsen C. »; 2° in punt 8°, onder het tweede streepje, wordt de vermelding « Mevr. Van Wiele, P. » vervangen door de vermelding « Mevr. Goossens, E. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2006.

R. DEMOTTE

^