Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 mei 2006, is machtiging verleend aan de genaamde -, ****, geboren in **** op 18 december 2000, wonende te ***** , om, behouden(...) type wet prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006009469 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 10/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011277 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006054401 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006, wordt de heer Yves Chauffoureaux, auditeur, gemachtigd om tijdens het tweede semester van de jaar 2006, een cursus wetgevingstechniek te doceren binnen h type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lokale politie. - Aanstelling in de graad van hoofdcommissaris bij de lokale politie Bij koninklijk besluit d.d. 23 mei 2006 worden de commissarissen Philippe Goffaux en Christian Marit benoemd in de graad van hoofdcommissaris bij het lokale ko type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza in 2008 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai in 2010 type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai 2010 type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006014123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006021094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds UCM » type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 2 en 25, §§ 1 en 2, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006009481 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 juni 2006 : - is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen hernieuwd, voor de duur van een jaar, voor de provincie : Limburg : - Mevr. Van Breed - Mevr. Knapen, M., als plaatsvervangend lid, met ingang van 20 juni 2006. Het beroep tot nie(...) type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2003 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006201963 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 14 april 2006 wordt de heer Serge Paduart, eerste attaché, vanaf 1 augustus 2006 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 19 mei 2006 wordt Mevr. Valérie Gailly op 1 mei 2005 vast benoemd tot Bij besluit van de secretaris-generaal van 10 mei 2006 wordt de heer Benoît de Bast op 15 mei 2(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006202036 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 100/2006 van 14 juni 2006 Rolnummers 3937 en 3942 In zake : de vorderingen tot schorsing van artikel 1675/8, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 8 van de wet van 13 decem Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006201992 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 4 mei 2006 in zake het openbaar ministerie tegen de NV EVS en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schendt artikel 1, § 4, van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag(...) type bericht prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006201993 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 april 2006 in zake de echtgenoten Solheid-Grulois tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh 1. « Is artikel 63, §§ 1 en 2, van de (bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 ge(...) type bericht prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006202010 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 mei 2006 in zake J. Ruzette en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Schendt artikel 120 W.Succ. zoals het van toepassing was voor de wetswijziging van 9 juli 2004, (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep Bij ministerieel besluit van 19 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 11 juli 2002 houdende de samenstelling van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad va

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006009450 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen. - Erratum Belgisch **** ****. 99 van 28 maart 2006, bladzijde 17519, **** en **** teksten van het koninklijk besluit van 21 februari 2006, voor de genaamde **** op de eerste regel van de **** tekst lezen : «*****» in plaats van « **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006040603 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 31 maart 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Charleroi. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de heer Massart, Ivan, wonende te 7170 Manage, benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi. Zijn mandaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2006 numac 2006009482 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)
^