Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 31 augustus 2006

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van onderrichting over het transport van gevaarlijke goederen door Defensie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007173
pub.
31/08/2006
prom.
22/05/2006
ELI
eli/besluit/2006/05/22/2006007173/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van onderrichting over het transport van gevaarlijke goederen door Defensie


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen;

Gelet op van het koninklijk besluit van 3 december 1934, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1993 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke, andere dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die radioactieve stoffen over de weg vervoeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 mei 1983 houdende onderrrichting over het transport van militaire munitie en explosieven, Besluit :

Artikel 1.De reglementering en haar bijlagen betreffende het transport van gevaarlijke goederen door Defensie, gehecht aan dit besluit, wordt goedgekeurd. Ze vervangt de vorige reglementeringen en hun bijlagen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 18 mei 1983 houdende onderrichting over het transport van militaire munitie en explosieven wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2006.

A. FLAHAUT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^