Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009658 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007217 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen type koninklijk besluit prom. 13/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2004 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talan bij het leger type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6094 van 5 juli 2006, wordt luitenant vlieger J. Lété van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van het niet Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen J. Bortolini gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Toekenning van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 6096 van 13 juli 2006 wordt het **** Ereteken van 2**** klasse voor buitengewone diensten toegekend aan eerste kwart type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittredingen uit het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6095 van 5 juli 2006, houden de hierna vermeld **** op tot het reservekader te behoren : Luitenant-ter-zee S. De Brouwer, op 20 augustus 2004. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007222 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6097 van 13 juli 2006 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit ****. 6108 van 14 juli 2006 : Wordt kapitein-commandant **** ****. **** op 1 augustus 2006 ten tijdelijke titel op **** gesteld. Wordt majoor beroepsofficier type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 6102 van 13 juli 2006, neemt kapitein ****. Van **** **** van het korps van de **** van de landmacht, **** als kapitein op 26 juli 2003. **** **** **** koninklijk besluit ****. 6103 van 13 juli 2006, neemt kapitein van het vliegwezen ****. **** va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007226 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6098 van 13 juli 2006 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de lucht **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. 07/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007227 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009629 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009667 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006009669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn van vijf jaar : - de he - de heer Palm, A., wonende te Luik. Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, dat in we(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006022847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de eindejaarspremie, in uitvoering van artikelen 7 tot en met 11 van de kaderovereenkomst voor de jaren 2005-2006 van 10 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006201360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1974 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006201386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006201566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1977, tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een bedrijf waar minder dan twintig werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat het bedrijf zijn activiteit stillegt type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf 56 jaar ter uitvoering van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2005-2006 van 19 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006003397 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2006 - 2011 type ministerieel besluit prom. 25/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006003407 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006007173 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende goedkeuring van onderrichting over het transport van gevaarlijke goederen door Defensie type ministerieel besluit prom. 24/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

arrest

type arrest prom. 17/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006003406 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België geregistreerd bijkantoor hebben

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 09/06/1999 pub. 31/08/2006 numac 2006007218 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1996 tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst. - Vernietiging van een koninklijk besluit door de Raad van State

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202786 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006009671 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dinant Bij beschikking van 2 mei 2006 werd de heer Delforge, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dinant aangewezen, vanaf 1 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006009670 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 10 januari 2006 werd de heer Rayet, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel aangewezen, vanaf 9 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsz

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot gelijkstelling met de graad en het diploma industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van subsidies voor onderzoek inzake onderwijs voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202787 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 november 1996 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap om de graden van kandidaat-industrieel ingenieur en industrieel ingenieur toe te kennen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006022878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. 22/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het kalender voor de school- en academiejaren 2006-2007 tot 2011-2012 type document prom. 22/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het formulier voor de registratie van het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten type document prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2006, 105.26 punten bedraagt, teg Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006202781 bron ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt Mej. Madeleine TYSSENS, vice-directrice van de klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschapp Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt goedgekeurd, in de hoedanigheid van lid van de af(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006012443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hoei De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten aan : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de (...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving en uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 6101 van 13 juli 2006 : Landmacht Wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ***** op 2 Wordt de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. **** op 26 december 2005 ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/08/2006 numac 2006018108 bron hoge raad voor de justitie **** van één **** administratief deskundige De Hoge **** voor de Justitie (****) werft één **** administratief deskundige aan (****/****). **** van de functie De **** is een federaal orgaan met als voornaamst(...) -het voordragen van kandidaten in het kader van de benoeming en de aanwijzing van magistraten, (...)
^