Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 maart 2022
gepubliceerd op 14 april 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten inzake de toekenning, de aanwending en de controlemechanismen van de subsidie in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022040653
pub.
14/04/2022
prom.
22/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten inzake de toekenning, de aanwending en de controlemechanismen van de subsidie in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld


De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 69, eerste lid, 1° ;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 18/11/2021 numac 2021043100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld sluiten betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, artikel 14, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 januari 2022;

Gelet op het advies nr. 70.946/2 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1° Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de coördinerende gemeente waarin het (de) te financieren project(en), de doelstellingen en de te behalen resultaten zijn vastgelegd;2° Toewijzingsbeginsel van de uitgaven: het feit dat de toegekende kredieten verdeeld worden in categorieën van uitgaven, met name in personeelskosten, werkingskosten, en investeringen;3° In aanmerking komende uitgaven: de vastgestelde uitgaven of voorziene uitgaven door middel van overeenkomst of schriftelijk afwijkingsakkoord;4° Opportuniteit van de uitgaven: het verband dat kan worden gelegd tussen uitgave en de realisatie van de in de overeenkomst vastgestelde doelstellingen;5° Personeelskosten: kosten die de werkgever draagt voor de indienstneming van het in het kader van de overeenkomst aangeworven personeel.Deze kosten omvatten eveneens de kosten van de tewerkstelling van ambtenaren die in het kader van specifieke statuten aangeworven worden; 6° Werkingskosten: de administratiekosten, de reiskosten, de actiemiddelen evenals de opleidingskosten;7° Investeringen: de uitgaven die een eenheidswaarde hebben die tenminste 1 000 euro bedraagt en waarvan het betrokken voorwerp een vermoedelijke gebruiksduur van meer dan één jaar heeft;8° Verantwoordingsstukken: facturen die uitgaan van externe leveranciers, bestelbonnen die van de gemeenten uitgaan, gedetailleerde schuldvorderingen, interne facturen en andere documenten gepreciseerd in de bijlage 2 waarin de praktische modaliteiten voor de verantwoording van de uitgaven staan;9° Betalingsbewijs: de kopieën van rekeninguittreksels of ieder door de begunstigde van een kwijting voorziene document of, bij gebreke daaraan, een verklaring op erewoord van de financieel directeur waarin de gedetailleerde en volledige lijst van de gedane uitgaven is opgenomen en waarin verklaard wordt dat zij wel degelijk betaald werden.Kopieën van een betalingsopdracht of bevel hebben geen enkele bewijswaarde; 10° Vastlegging: handeling waarbij de gemeente een verplichting jegens haar doet ontstaan of constateert die tot een begrotingslast, een schuld of uitgave ten laste van het gemeentebudget leidt. De uitgevoerde vastlegging vervult de goedkeuring en vermindert de beschikbare kredieten om vast te leggen. De betalingen die eventueel gebeuren in de loop van latere boekjaren zijn het gevolg van de vastlegging die een vervulling blijft van het boekjaar waarin deze is tussengekomen. HOOFDSTUK 2. - Financiële richtlijnen Afdeling 1. - Algemeen

Art. 2.De coördinerende gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik van de subsidies en verbindt zich ertoe deze te beheren overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de federale subsidies. Afdeling 2. - Financiële modaliteiten inzake de toekenning

van de subsidie

Art. 3.§ 1. De toekenning van de subsidie is afhankelijk van het afsluiten van een ondertekende overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de coördinerende gemeente. § 2. Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt deze subsidie toegekend als tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst. Afdeling 3. - Financiële modaliteiten inzake de aanwending

van de subsidie

Art. 4.De aanwending van de subsidie wordt onderworpen aan het beginsel van de bestemming van de uitgaven.

Art. 5.De aanwending van de subsidie is onderworpen aan het beginsel van de in aanmerking komende uitgaven en aan het opportuniteitsbeginsel van de uitgaven.

De lijst der in aanmerking komende uitgaven wordt als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd.

Art. 6.Alleen de uitgaven die het onderwerp zijn geweest van een vastlegging in de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, zullen in aanmerking worden genomen. Afdeling 4. - Controlemechanismen

Onderafdeling 1. - Voorstelling van het financieel dossier

Art. 7.§ 1. De gemeenten rechtvaardigen hun uitgaven door een financieel dossier in te dienen. § 2. Elke voorgelegde uitgave moet vergezeld worden door een verantwoordingsstuk en een betalingsbewijs.

Art. 8.§ 1. Het financieel dossier is samengesteld uit twee delen: 1° De financiële vordering die ter beschikking gesteld wordt via het online ICT-platform van de Administratie;2° De verantwoordingsstukken van het referentiejaar betreffende de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven, die uitsluitend via het online ICT-platform worden bezorgd. De lijst met vereiste verantwoordingsstukken bevindt zich in bijlage 2. § 2. De financiële vordering wordt, samen met de in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2° bedoelde verantwoordingsstukken, binnen de termijn van één maand na het einde van de overeenkomst online ingediend.

De financiële vordering zal pas gevalideerd worden op voorwaarde dat de datum van goedkeuring van de schuldvordering ingevoerd wordt in het online ICT platform en dat de beslissing van de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen of Gemeentecollege als bijlage doorgezonden wordt. De beslissing moet voor de invoering van de financiële vordering gedateerd worden. § 3. De beveiligde toegangscodes die de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen, alsmede een handleiding voor de webapplicatie worden door de Administratie verspreid aan elke door de gemeente aangestelde verantwoordelijke via besluit van het College van Burgemeester en Schepenen of Gemeentecollege.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de geleverde toegangen en geeft informatie aan de Administratie over de bestemmingsveranderingen en toegangswijzigingen noodzakelijk voor de goede opvolging van de financiële controleprocedures. § 4. De documenten worden bewaard gedurende tien jaar. Die termijn gaat in vanaf de afsluiting van de procedure van de financiële controle.

Onderafdeling 2. - Controlewerkwijze en toepassingsprocedures voor de totstandbrenging van de financiële afrekening

Art. 9.De Administratie voert een controle uit van de bestanddelen van het financieel dossier bedoeld in artikel 8.

Art. 10.§ 1. De controle bedoeld in artikel 9 heeft betrekking op: 1° de ontvankelijkheid van de ingediende bewijsdocumenten; Een document wordt als ontvankelijk beschouwd zodra de in de artikels 4 en 5 van onderhavig besluit vermelde voorwaarden worden nageleefd en het deel uitmaakt van de in bijlage 2 van onderhavig besluit voorgeschreven documenten. 2° de naleving van de bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 18/11/2021 numac 2021043100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld sluiten betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld en bij dit besluit bepaalde voorwaarden. § 2. Een bijkomende controle in de gemeente zelf, waarbij nagegaan wordt of deze uitgaven effectief plaatsgehad hebben en of deze in verband staan met de doelstellingen van de overeenkomst, kan steekproefsgewijs gebeuren.

Art. 11.De Administratie kan bijkomende informatie eisen. Het niet bezorgen van de opgevraagde aanvullingen leidt tot de afwijzing van de betrokken uitgaven.

Art. 12.§ 1. Na afloop van de controle ontvangt de gemeente een voorlopige afrekening en beschikt ze over twintig werkdagen om haar akkoord te geven of, in geval van niet-akkoord over de toegekende bedragen, haar argumenten voor te leggen via het online ICT-platform.

Deze termijn begint te lopen op de datum van voorlegging van de afrekening. Deze wordt voorgelegd via het online ICT-platform.

Onder het begrip werkdag worden alle dagen verstaan met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. § 2. Na afloop van de termijn of in geval van akkoord over de bedragen van de afrekening, stelt de Administratie de definitieve afrekening op.

Wanneer er geen akkoord is over de voorlopige afrekening, worden de argumenten en/of bijkomende bewijzen aangevoerd door de gemeenten, bestudeerd om de definitieve afrekening op te stellen.

Art. 13.Aan het eind van de controleprocedure wordt de gemeente in kennis gesteld van de door de Administratie opgestelde eindafrekening. Afdeling 5. - Terugvorderingen en financiële sancties

Art. 14.Er moet een verband kunnen worden gelegd tussen de doelstellingen van de met de Minister gesloten overeenkomst en de resultaten van het/de door de gemeente ontwikkelde project(en).

Art. 15.Budgetbegeleiding kan opgestart worden, op beslissing van de Administratie, voor de gemeenten waarvoor uit de opvolging en/of evaluatie de aanwezigheid blijkt van: - tekortkomingen bij de uitvoering van het project, - tekortkomingen bij de realisatie van de doelstellingen of het bereiken van de resultaten.

Art. 16.§ 1. Onverschuldigde bedragen die door een grondige controle van de uitgaven worden vastgesteld, worden door de Administratie teruggevorderd. § 2. De Administratie kan eveneens onverschuldigde bedragen terugvorderen die in het kader van de resultaatverbintenis zijn vastgesteld.

De terugvordering van het verschuldigde bedrag : 1° wordt ingezet op het einde van de overeenkomst;2° gebeurt op verzoek van de Minister of zijn Administratie in het kader van de uitvoering van het eerste lid. § 3. Een terugvorderingsprocedure zal worden gestart met de FOD Financiën om de inning te verzekeren van onverschuldigde bedragen die onbetaald blijven na afloop van de door de Administratie gevoerde terugvorderingsprocedure.

Brussel, 22 maart 2022.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, A. VERLINDEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^