Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 31 december 1998

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

bron
ministerie van financien
numac
1998003703
pub.
31/12/1998
prom.
22/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/22/1998003703/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie (1), inzonderheid op de artikelen 15 en 18, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1998 (2);

Gelet op Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980 (5), van 16 juni 1989 (6), van 4 juli 1989 (7) en van 4 augustus 1996 (8);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, de Staat zich ertoe verbindt de ten onrechte tweemaal betaalde belasting terug te betalen aan diegene van wie ze werd ontvangen; dat, in het kader van de Europese Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad, de terugwinning van reeds in verbruik gestelde benzinedamp een dubbele belasting bij de uitslag uit een belastingentrepot waarin ze wedergeslagen zijn tot gevolg heeft; dat, om deze dubbele belasting te vermijden, toepassingsmodaliteiten moeten worden opgesteld betreffende de terugbetaling van de reeds betaalde accijns; dat, rekening houdend met de kalender opgelegd inzake het bouwen van dampterugwinningseenheden, bepaalde van deze eenheden reeds in werking zijn; dat in die omstandigheden dit besluit zonder uitstel moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : a) damp : een gasvormige, uit benzine vervluchtigde verbinding;b) opslaginstallatie : een vaste tank die op een terminal voor de opslag van benzine wordt gebruikt;c) terminal : een installatie die voor de opslag en het laden van benzine in tankwagens, tankwagons of schepen wordt gebruikt, met inbegrip van alle opslagvoorzieningen op het terrein van de installatie;d) benzinestation : een installatie waar brandstoftanks van motorvoertuigen met benzine uit vaste opslagtanks worden gevuld;e) dampterugwinningseenheid : een installatie voor de terugwinning van benzine uit damp, met inbegrip van eventuele buffertanksystemen van een terminal;

Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van artikel 15, § 2, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, moet de aanvraag tot terugbetaling worden ingediend door de persoon die de benzines die de dampen hebben voortgebracht, waarvoor terugbetaling van accijns wordt gevraagd, in verbruik heeft gesteld. § 2. De aanvraag tot terugbetaling waarvan sprake in § 1 moet schriftelijk worden ingediend. Ze moet aan de Gewestelijk directeur der douane en accijnzen over het gebied worden gericht en tenminste de volgende elementen bevatten : 1° de naam en het adres van de verzoeker;2° de verwijzing naar het document dat aanleiding heeft gegeven tot de inning van de accijns waarvan de terugbetaling wordt gevraagd, evenals de benaming en het adres van het kantoor waar deze werd betaald;3° de aard en de hoeveelheid van de producten;4° het bedrag van de betaalde accijns voor de leveringen aan benzinestations uitgerust met een dampterugwinningseenheid;5° de benaming en het adres van het of de belastingentrepot(s) van waaruit de benzines die in verbruik werden gesteld, werden geleverd aan benzinestations uitgerust met een dampterugwinningseenheid;6° de lijst van de benzinestations uitgerust met een dampterugwinningseenheid en bevoorraad door elk van de belastingentrepots bedoeld in 5°. § 3. Ten laatste de tiende werkdag van de maand moet de verzoeker aan de ontvanger van het kantoor vermeld in § 2, 2° een samenvattende opgave toezenden van de hoeveelheden benzine verzonden naar de benzinestations bedoeld in § 2, 6° in de loop van de vorige maand.

Art. 3.De terugbetaling van de accijns met betrekking tot de benzine overeenstemmend met de teruggewonnen damp die wederingeslagen werd in het belastingentrepot, geschiedt door een vermindering tot het passende beloop, van het accijnsbedrag verschuldigd op de volgende vervaldag van de kredietrekening van de verzoeker of bij de volgende betaling.

De hoeveelheid wederingeslagen damp wordt geacht 1,7 liter te zijn per duizend liter benzine geleverd aan benzinestations uitgerust met een dampterugwinningseenheid.

Art. 4.Indien de benzinedamp wordt gebruikt voor de aandrijving van turbines die alternatoren in werking stellen voor de fabricage van elektriciteit, moeten de lokalen waar deze dampen worden opgeslagen als belastingentrepot worden erkend onder de voorwaarden vastgesteld door de Gewestelijk directeur der douane en accijnzen over het gebied.

In dat geval wordt het gebruik van de teruggewonnen damp belast volgens het tarief vastgesteld voor de brandstof.

Art. 5.De directeur-generaal der douane en accijnzen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking 1 januari 1999.

Brussel, 22 december 1998.

J.-J. VISEUR _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 20 november 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 1998;(3) Publikatieblad van de Europese Gemeenschap, nr.L365 van 31 december 1994; (4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(5) Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980;(6) Belgisch Staatsblad van 17 juni 1989;(7) Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989; (8) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^