Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 07 februari 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200316
pub.
07/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200316/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering genomen tijdens haar zitting van 6 december 2006 betreffende het "Plan des actions prioritaires pour l'avenir wallon" (Plan prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië);

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 41.08 moet worden voorzien op programma 01, organisatieafdeling 16, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, met als titel "Bijkomende dotatie aan het AWEX - competitiviteitspolen (PAP-TW) - maatregel 1.5", Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 328 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 328 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 31 naar programma 01 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2006.

M. DAERDEN J.-C. MARCOURT

^