Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009075 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** koninklijk besluit van 16 januari 2007 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009095 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de **** en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, Amanda ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de Bij koninklijk besluit van 21 **** 2007, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009110 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 januari 2007, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig type wet prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009112 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 januari 2007, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, **** **** ***** op ** ***** ****, wonende te ***** koninklijk besluit van 23 januari 2007, is machtiging verleend aan de heer ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009135 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. **** Bij koninklijk besluit van 25 januari 2007 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, **** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te ****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee ministeriële besluiten van 15 september 2006 tot bepaling van de gevallen die kunnen aanleiding geven tot een medische beslissing op stukken type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2006000939 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische « externe » defibrillatoren toelaat type koninklijk besluit prom. 24/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2006002162 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2006023327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het bovenvermelde koninklijk besl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Mathieu, André, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/L type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Sociale dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2007 type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003057 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanvullende vermeldingen in het repertorium gehouden door notarissen en gerechtsdeurwaarders. type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit type koninklijk besluit prom. 31/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003066 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009157 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 is de heer Boyen, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. type koninklijk besluit prom. 18/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 18/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. -Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 december 2006 wordt de heer Jules Kneepkens aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal « Luchtvaart » van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein Raversyde type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007022091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Brussel-Musea-Tentoonstellingen voor de organisatie van de tentoonstelling « Gezondheid » type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij ministerieel besluit van 29 januari 2007 wordt de heer Eric Brewaeys, Staatsraad, gemachtigd om een mandaat van voorzitter van de Raad voor journalistiek ingesteld bij de VZW Vereniging van type ministerieel besluit prom. 25/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003053 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1 en artikel 6, laatste lid van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen van 3 maart 1927 type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007009141 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 1 februari 2007 : - is de heer Hick, R., voorlopig benoemd referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij dit hof; - is Mevr. M - is Mevr. Avarello, M., voorlopig benoemd referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van ber(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 23 januari 2007 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor haar onderneming vastgestelde bepalingen en (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007022120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling van een centraliserende dienst onder de tariferingsdiensten type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200287 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 50 en programma 06 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200292 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200313 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200314 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200319 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 wordt de "SA Dimanche", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de l'Auzière 6, te 5670 Nismes, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkening wordt v(...) Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 wordt de "SPRL Toussaint", waarvan de m(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200382 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 mei 2006 wordt de « SA Shanks Bruxelles-Brussel » met ingang van 5 mei 2006 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 25 november 2006 wordt 1. ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten 3. mijnen en groeven; (...)

arrest

type arrest prom. 22/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007035130 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal betreffende het tijdelijk verhogen van het maximaal toegestane percentage traditionele diervoeders in de biologische productiemethode type arrest prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200367 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 24/2007 van 25 januari 2007 Rolnummer 4017 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 36 tot 42 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, ingestel(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200381 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 166.256 van 21 december 2006, Afdeling Administratie, XVIIIe Kamer, wordt het besluit vernietigd van de Waalse Regering van 22 april 2004 houdende

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200390 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 187/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 4020 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 72bis, 72ter en 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wetten van 4 september Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - **** Met het besluit van de **** **** Regering van 21 november 2006, wordt de heer **** ****, toegelaten tot de stage vanaf 1 augustus 2006 voor een duur van 12 maanden in de hoedanigheid van **** **** het besluit van de **** **** Regering van 21 november 2006, wordt de **** ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het graf van René Magritte en zijn echtgenote Georgette Berger, gelegen op de b Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellingscommissie en de zonale aanstellingscommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200288 bron ministerie van de franse gemeenschap Regeringscommissaris. - Detachering Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2006 wordt de heer Fabrizio BUCELLA, Regeringscommissaris bij de Hogescholen, gedetacheerd op het Kabinet van de Minister-Presidente van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een Regeringscommissaris in de Waalse kamer van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk "La Médiathèque de la Communauté française de Belgique"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007200335 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal bestuurders van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007200334 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van de beheersorganen van de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain ».

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 29/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007003064 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2007, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...) type bericht prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007003065 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2006, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...) type bericht prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200387 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2007 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4116 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 16/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging. - Errata type erratum prom. 08/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007040614 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 augustus 2006 Errata In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2007 moeten volgende verbeteringen worden aangebracht : bl. 1814, onderaan de bladzijde lez bl. 1817, leze men : « Totaal Ontvangsten (A - I) » in plaats van : « Totaal Ontvangsten A - H) ». type erratum prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ombudsmannen Pensioenen (niveau A) voor de Ombudsdienst Pensioenen (CNE07001). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2007.) De fout betreffe(...) Dit erratum betreft : Volgende tekst werd verwijderd : ... waarin minimum drie en maximum vijf soll(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Behee - wordt de heer Demoor, Patrick, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormelde Dienst, in de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/02/2007 numac 2007200411 bron ministerie van het waalse gewest "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" Beheerscontract 2006-2010 Het behee(...) Het beheerscontract kan integraal worden ingezien op de website http://www.ifapme.be. Een afschrift(...)
^