Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 07 februari 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200315
pub.
07/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200315/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 30.03, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 november 2002, 10 april 2003 en 11 december 2003 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van "Leader +" en "Interreg III C", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Leader +;

Titel : Diversifiëring van landbouwproducten;

Operator : PG van het "Pays des Collines";

Basisallocatie : 30.03.02;

Vastleggingskredieten : 292,50 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 292,50 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14104 A012 F;

Titel : "Le Joujoumobile";

Operator : PG Cuestas;

Basisallocatie : 30.03.02;

Vastleggingskredieten : 695 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 695 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14511 A013 F;

Titel : Interpretatie van het Patrimonium;

Operator : PG "Entre Sambre et Meuse";

Basisallocatie : 30.03.02;

Vastleggingskredieten : 40.950 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 10.300 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14412 A010 F;

Titel : Interpretatie van het Patrimonium;

Operator : PG "Culturalité en Hesbaye";

Basisallocatie : 30.03.02;

Vastleggingskredieten : 43.650 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 10.920 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14405 A013 F;

Titel : Interpretatie van het Patrimonium;

Operator : PG "Burdinale-Méhaigne";

Basisallocatie : 30.03.02;

Vastleggingskredieten : 45.000 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 11.250 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 14407 A014 F;

Interreg III C - westelijke zone;

Titel : e-BIRD Operator : IDELUX Basisallocatie : 30.03.02;

Ordonnanceringskredieten : 71.000 EUR;

Codificatie van het project : E INC 1 00000 ID01 F, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 131 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 105 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 30 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 16 en van programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 21 december 2006.

Mevr. M.-D. SIMONET

^