Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 12 mei 2021

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021031430
pub.
12/05/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika


De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen door het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 20 april 1965, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013358 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van afdelingshoofd of van departementshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin, om functionele redenen, de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en dat aldus wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW3 en SW4 moeten worden aangesteld in de tijdelijke functie van afdelingshoofd of van departementshoofd;

Gelet op de aanvraag geformuleerd door de Algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, op 12 april 2021, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Mevrouw E. Cornelissen en de heer F. Kervyn de Meerendré, wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW3 en de heer M. De Meyer, wetenschappelijk personeelslid van klasse SW4 van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, worden ertoe gemachtigd tijdelijk de titel van departementshoofd te dragen. § 2. Mevrouw P. Van Schuylenbergh en de heren J. Maniacky en D. Van Den Spiegel, wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW3 van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, worden ertoe gemachtigd tijdelijk de titel van afdelingshoofd te dragen. § 3. De wetenschappelijke personeelsleden bedoeld in paragrafen 1 en 2 zijn ertoe gemachtigd de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een periode die niet langer mag zijn dan de duur als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.De in artikel 1 opgesomde wetenschap-pelijke personeelsleden worden toegevoegd aan de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika voor een duur van twee jaar.

Art. 3.Het mandaat van de leden van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, zoals samengesteld bij het ministerieel besluit van 13 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013358 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten, wordt verlengd voor de periode van 1 oktober 2019 tot de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 13 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018013358 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021.

Brussel, 21 april 2021.

Th. DERMINE

^