Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020929 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 12/05/2021 numac 2021031192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031296 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021031295 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot bothistomorfometrie type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het pluridisciplinair overleg op een A-dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031408 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3426 van 2 april 2021, wordt adjudant ****. **** bevorderd tot Officier in de Orde van **** **** voor de uitzonderlijke verdiensten **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vervoerskosten (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 29 april 2021 wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met index: 235/80932, voor het aanleggen en exp type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021 wordt de heer Benoît LAGASSE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van het coronavirus voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021041375 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021200703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 02/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021200849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een tijdelijke afwijking van het bedrag van de eindejaarspremie bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst 94389/CO/143 van 8 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de digitalisering van het dagelijks prestatieblad van de werknemers behorende tot het rijdend en het niet‑rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten type koninklijk besluit prom. 17/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021201099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de tewerkstelling en opleiding risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202315 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat in werking treedt op 1 mei 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer D'haeyer Johan, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaa Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 mei 2019 tot aanduiding van de leden van de permanente werkgroep bij de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031371 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031384 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031430 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031438 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij ministerieel besluit van 16 april 2021 wordt de heer Jonas RIEMSLAGH, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 1 januari 2021, de functie uit te oefenen van extern lid v type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202097 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 6 november 2020 wordt de beraadslaging van de provincieraad van 29 september 2020 betreffende de wijzigingen van de statuten die van toepassing zijn op het vast en staged PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 wordt de beraadslaging va(...) type ministerieel besluit prom. 07/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021201799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is de NV Marine and Industrial Cleaning Services (MIC) Alge(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is de BV Smet Aannemingen, Blikken 1330, te 9130 Beveren, e(...) type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202186 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 april 2021, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag ge « Schendt artikel 621 van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10, 11 of 22 van de Grondwet,(...)

decreet

type decreet prom. 30/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020933 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting op 21 juni 2019

beschikking

type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan ; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer en van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031474 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021020930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 12/05/2021 numac 2021020939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031403 bron leefmilieu brussel Brusselse Raad voor Dierenwelzijn Oproep tot kandidaatstelling Het artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04/05/2016 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn pre 1° twee vertegenwoordigers van de verenigingen voor dierenbescherming 2° twee vertegenwoordige(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031415 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent B1 - Verpleegkundige binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe m Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031454 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Eervol ontslag van de Leidend ambtenaar Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 maart 2021 is aan de heer Nicolas LAGASSE, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van Leidend Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021020936 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2020. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021020935 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rik VANDEWOESTEYNE en Inge GEVAERT die beiden woonplaats k Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021020937 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ENEMAN EN CO die woonplaats kiest bij Mrs. Jean-Chri Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031459 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv ABIQUA die woonplaats kiest bij Mr. Stijn Verbist, a Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031465 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DE WIEUW die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn Verbist Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 233.437/ X-17.921. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april 2021, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik, de volgend « Schendt artikel 458bis van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang g(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202188 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 april 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 april 2021, is beroep tot ver b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 april 2021 ter post aangetekende bri(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202189 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 april 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 april 2021, heeft Antoine Thorea Die zaak is ingeschreven onder nummer 7561 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021201797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is het laboratorium Eurofins Omegam BV, H.J.E. Wenckebachweg 120 te 1114 AD Duivendrecht, Amsterdam , erkend gew(...) Groep : 6 Methode : ASB_IDEN Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identificat(...) type erkenning prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021201798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is het laboratorium Tauw België NV, Remylaan 4C bus 3 te 3018 Wijgmaal met vestiging Lodewijk de Raetlaan 10 bus 1(...) Groep : 6 Methode : Ppas01f Gebaseerd op : MDHS77, HSG 248 Verrichting en principe : Kwali(...) type erkenning prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 is het laboratorium Asper BV, Watermolendreef 176 te 9100 Sint-Niklaas, erkend geworden voor de volgende scope tot 30 septe Groep : 6 Methode : MC 2000 Gebaseerd op : McCrone Namas Manual Verrichting en principe : (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202301 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Maîtres d'Hôtel (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG21057 Solliciteren kan tot 26/05/2021 via www.selor.be. De gedeta(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Audiovisueel techniekers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG21015 Solliciteren kan tot 26/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021031477 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3459 van 30 april 2021, wordt mevrouw Aline Franck, op 30 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 oktober 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021041356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021 wordt de heer Laurent VAN JEUN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202244 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 21 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. AMBROGIO, gevestigd Leuvensesteenweg 505, te 2812 Muizen, erk Bij beslissing van 21 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Ove(...) type document prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché domaniaal beheer militaire domeinen (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21039 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2021. Er zijn 3 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Risk Manager (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21010 Deze selectie werd afgesloten op 04/05/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 12/05/2021 numac 2021202320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken "strategische sturing" A2 (niveau A2) voor de Hulpkas voor Werkeloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG21139 Solliciteren kan tot 26/05/2021 via www.selor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^