Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 september 2013
gepubliceerd op 23 oktober 2013

Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029548
pub.
23/10/2013
prom.
20/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij de decreten van 22 december 1997, 17 juli 1998, 11 juli 2002, 17 juli 2003, 19 oktober 2007, 26 maart 2009 en 8 juli 2010, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie;

Gelet op het besluit van de Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de beheers- en overlegorganen van de instellingen bedoeld bij artikel 5 van het bovenvermelde decreet;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie benoemd moeten worden;

Overwegende het voorstel ingediend door het "Observatoire du sida et des sexualités" waarbij Mevr. Myriam Dieleman tot plaatsvervangend lid ter vervanging van de heer Vladimir Martens, ontslagindienend lid, aangewezen wordt;

Overwegende dat het bovenvermelde voorstel door de Minister belast met de gezondheidspromotie goedgekeurd werd, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie, bij § 4. als lid gekozen door de Regering op grond van zijn bijzondere bevoegdheid op het gebied van aidspreventie en van de preventie van andere seksueel overdraagbare ziektes, dient de vermelding "de heer Martens V., plaatsvervangend lid" door "Mevr. Dieleman, M., plaatsvervangend lid" vervangen te worden.

Brussel, 20 september 2013.

F. LAANAN

^