Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2020
gepubliceerd op 07 juli 2020

Ministerieel besluit betreffende de verlenging van het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de autonome haven van Charleroi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202874
pub.
07/07/2020
prom.
20/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MEI 2020. - Ministerieel besluit betreffende de verlenging van het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de autonome haven van Charleroi


De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking;

Gelet op de wet van 12 februari 1971 tot oprichting van de Autonome haven van Charleroi;

Gelet op het decreet van het Waals Parlement van 14 december 2019 betreffende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de autonome haven van Charleroi dat op 1 januari 2015 in werking is getreden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2020;

Gelet op het beheerscontract tussen de Waalse Regering en de Autonome haven van het Centrum en van het Westen, de autonome haven van Charleroi, de autonome Haven van Namen en de autonome haven van Luik, dat door de Waalse regering op haar vergadering van 11 december 2014 is goedgekeurd en op 1 januari 2015 in werking is getreden;

Overwegende dat artikel 5 van het beheerscontract bepaalt dat het voor een periode van vijf jaar geldt;

Overwegende dat het beheerscontract op 31 december 2019 vervallen is;

Overwegende dat krachtens artikel 7, § 3, lid 2, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200761 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het beheerscontract, het beheerscontract door de voogdijminister kan worden verlengd voor een niet-verlengbare periode van zes maanden;

Overwegende dat het beheerscontract met een periode van zes maanden moet worden verlengd om te kunnen blijven voldoen aan de doelstellingen die de Regering met het beheerscontract tussen de Haven en Wallonië heeft nagestreefd, in afwachting van de aanneming van een nieuw beheerscontract en om het ontbreken van een wettelijk kader te voorkomen, Besluit :

Artikel 1.Het beheerscontract tussen de Waalse regering en de autonome haven van Charleroi wordt verlengd voor een niet-hernieuwbare periode van zes maanden, namelijk van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020.

Art. 2.§ 1. De regionale investeringssteun voor de haven is beperkt tot 500 000 euro voor de duur van dit besluit. § 2. Het wordt betaald in de vorm van subsidies die door de voogdijminister worden toegekend overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van het beheerscontract. § 3. De subsidies zullen worden aangerekend op allocatie 61.08 van het programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 3.Indien de voortgang van de projecten het niet mogelijk maakt om tijdens de verlengingsperiode alle of een deel van de geplande subsidies toe te kennen, blijven deze toegewezen aan de voor het begrotingsjaar 2020 geplande regionale investeringssteun.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 30 juni 2020.

Namen, 20 mei 2020.

Ph. HENRY

^