Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 juli 2014
gepubliceerd op 10 september 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031677
pub.
10/09/2014
prom.
20/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer;

Gelet op de artikelen 3, 39 en 166, § 2, van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid verantwoord door het feit dat de Regering onmiddellijk dient te voorzien in haar verdere werking, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet onder "de bijzondere wet" worden verstaan de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

Art. 2.Dhr. Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer, delegeert aan mevrouw Bianca Debaets, Staatsscretaris die aan hem toegevoegd wordt, de hierna vermelde bevoegdheden : 1° het verkeersveiligheidsbeleid, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, XII van de bijzondere wet;2° de gewestelijke en gemeentelijke informatica en de digitalisering;3° het gelijkekansenbeleid;4° het dierenwelzijn, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, XI van de bijzondere wet.

Art. 3.Bij de uitoefening van de hierboven opgesomde bevoegdheden beschikt de Staatssecretaris over de door de Regering toegestane delegaties aan de Ministers, zoals bepaald in artikel 5 van het Regeringsbesluit van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

In het kader daarvan handelt zij zonder de medeondertekening van de Minister die bevoegd is voor de aangelegenheden welke haar zijn gedelegeerd, behalve in de gevallen die door de wet zijn opgelegd

Art. 4.De Minister en de Staatssecretaris worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 juli 2014.

Brussel, 20 juli 2014.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer, P. SMET De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevr. B. DEBAETS

^