Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014003357 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B Overeenkomstig artikelen 76 en volgende van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht tegenstelbaar (...) type wet prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014009458 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, **** **** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. LANGBEEN, Danièle, Hoofdgriffier bij de Raad van State, met ingang van 15 n De heer LE WALLE, Paul, Staatsraad, met ingang van 15 november 2012. Commandeur De heer DETRO(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 mei 2014 is de heer Verschoot Antoon, Chef-Klaroener bij de Last Post Association in de graad van Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf de da Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014 zijn de volgende promoties, benoemingen en decor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014018313 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CKCERT cvba, Technologiepark 2/ G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire (...) type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de uitzendarbeid in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet - werknemers in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154 en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205380 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014 : - zijn benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II: De heren - Dejosse F., - Steppe P., ererechters in handelszaken in de rechtbank van k - is de heer Malfroid L., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Has(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS Group Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit dd. 29 augustus 2014 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van Inspecteur-generaal van de federale politie en type ministerieel besluit prom. 01/09/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014003349 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2014-2022. type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma HANSON AGGREGATES BELGIUM NV aan de firma SAGREX NV type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 18/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Coretec Trading SPRL van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 09/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031658 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Vlaams Energiebedrijf NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031842 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014035758 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2014 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014035764 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité van de textielnijverheid en het breiwerk en onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk vallen type ministerieel besluit prom. 01/09/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen die in aanmerking komen voor een renovatiepremie in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205569 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2014, is het verzoek tot associatie van de heer Flemings J., notaris ter standplaats Lommel, en van de heer Jansen R., kandidaat-notaris, om de associatie "Flemings & Jansen", ter De heer Jansen R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lommel. Het beroep tot(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205595 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 26 augustus 2014, werd de heer Castelyns W., erevrederechter van het zevende kanton Antwerpen, door de voorzitter van de vrederechters en recht

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031679 bron brussels hoofdstedelijk gewest 20 JULI 2014 - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014035741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente Asse aan landinrichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014018320 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Constant JEHAES c.s. heeft de nietigverklaring gev - het besluit van de gemeenteraad van Herstal d.d. 27 februari 2014 waarbij de gemeentelijke steden(...) type bericht prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Gewestelijke overheidsdienst Brussel. - Bent u een regelmatige gebruiker van de Brusselse taxi? Uw mening telt en is belangrijk voor het Bestuur met het oog op de huidige en toekomstige situatie van de taxi in Brussel!!! De Gaande van uw ervaring als klant tot uw mening over alle mogelijke nieuwe projecten voor de Brussel(...) type bericht prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205496 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juli 2014, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 5963 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205663 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici ontwikkelaars (niveau A2) voor het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (ANG14280) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 26/03/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JULIEN VANDENDRIESSCHE NV , geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarli(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001270044. Bij de beslissing van 26/03/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031281 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 27/02/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TMF OPERATING NV , gelegen rue du Port - Darse Dria, te 6250 PONT-DE-LOUP,(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001266918. Bij de beslissing van 27/02/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031282 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 20/03/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANSPORT I SPEDYCJA ARW SP|fOLKA JAWNA L JEDRASZYK R STANISLAWSK, gelegen BORKOWSKA 3, te 66-446 DESZCZN De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001268985. Bij de beslissing van 20/03/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18/03/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CONTINENTAL CARGO RARRIERS TRUCKING SRO, gelegen Petra Chelcickeho 1938, te 356 01 SOKOLOV, CZECH REPUBLI De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001268661. Bij de beslissing van 18/03/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als opdrachthouders voor de effectenbeoordeling Bij de beslissing van 13/05/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ASTER CONSULTING BVBA (ondernemingsnummer 0867174555) geregistreerd als opd(...) De registratie draagt het nummer ENR/EICS/001275003. Bij de beslissing van 07/05/2014 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 06/05/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BELGIUM GRAND TRADE B.V.B.A. , gelegen rue Sergent De Bruyne 73, te 1070 B(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001273946. Bij de beslissing van 06/05/2014 van d(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205570 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat uitwerking heeft op de datum van de eedaflegging van betrokkene, is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 juli 2014, tot benoeming van mevr. Lesage Ch., licentiaat in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type erratum prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014: - is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2014 waarbij mevr. Machiels V., benoemd werd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, de da Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014009467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in artikel 287quater de oprichting van een De zetel van de beroepscommissie is gevestigd te Brussel. De beroepscommissie omvat een voorzitt(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2014 numac 2014205572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2015/2016 als volgt vastgesteld : - 26 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 22 plaatsen vo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

document

type document prom. 26/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.70, § 1, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, § 1 en/of IV.2 WER, of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU
^