Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040843
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie ingediend door de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA »;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is daar het de stukken bevat bedoeld in artikel 2 § 2 van voormeld besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA » tot doel heeft: « 1° het vertegenwoordigen van al zijn leden (en, via hen, alle architecten die het beroep van architect in Wallonië uitoefenen); 2° het bevorderen en coördineren van de activiteiten van de beroepsverenigingen van architecten die dat wensen;3° het organiseren van informatie en communicatie binnen en buiten de UWA.4° het opzetten van bijscholingscursussen voor architecten.» Ze heeft met name tot doel de volgende activiteiten uit te voeren: - De professionele, sociale en culturele belangen van architecten in Wallonië te beschermen en te bevorderen; - De architecten vertegenwoordigen bij alle instellingen die betrekking hebben op de beroepspraktijk, op gewestelijk, gemeenschaps-, federaal of internationaal niveau; - Het ontwikkelen van een proactieve houding ten aanzien van de ontwikkeling van regelgeving die invloed heeft op de uitoefening van het beroep van architect; - Het bevorderen van de kwaliteit van de architectuurproductie; - Het ontwikkelen van een gediversifieerd opleidingsaanbod aangepast aan de beoefenaars. » Overwegende dat de voorwaarden voor de erkenning zoals gedefinieerd in artikel 92, § 1, van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten zijn vervuld;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA » te erkennen als een beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, Besluit :

Artikel 1.De vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA », geregistreerd onder ondernemingsnummer 899.131.503, wordt erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de Overlegraad voor Beeldende Kunsten, voor zover de opdrachten van de Raad rechtstreeks en hoofdzakelijk betrekking hebben op de representatieve activiteit van de operator.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^