Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040804
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie, ingediend door de "Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD »";

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is omdat het de stukken bevat waarnaar verwezen wordt in artikel 2 § 2 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat de « SACD » tot maatschappelijk doel heeft, met uitsluiting van elke politieke, confessionele of filosofische strekking : - de verdediging van de rechten van haar medewerkers en in het algemeen de verdediging van de morele en materiële belangen van haar leden en die van het beroep van auteur, - een culturele actie om het repertoire van de vennootschap te ontwikkelen en de promotie ervan te zorgen bij het publiek; - de uitoefening en het beheer van de rechten met betrekking tot de weergave of reproductie in welke vorm dan ook, van de werken van haar leden en inzonderheid de inning en de verdeling van de bijdragen die voortvloeien uit de uitoefening van deze rechten; - het samenvoegen van een deel van de geïnde rechten; - voorzorgs- en solidariteitsmaatregelen ten behoeve van verschillende categorieën van medewerkers, hun families en hun naaste verwanten ;

Overwegende dat de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 92 § 1 van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten vervuld zijn ;

Overwegende dat het dus aangewezen is de "SACD" » te erkennen als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, Besluit :

Artikel 1.De « Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD » », geregistreerd onder het ondernemingsnummer 413.411.129, wordt erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt binnen de Overlegraad voor de Film voor zover de opdrachten van deze laatste rechtstreeks en hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren. § 2. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt binnen de Overlegraad voor Levende kunsten voor zover de opdrachten van deze laatste onrechtstreeks en subsidiair onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^