Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 29 december 2004

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Beheerscomité Sociale Maribel ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004023029
pub.
29/12/2004
prom.
20/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Beheerscomité Sociale Maribel ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 2002 en 31 december 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z., gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 juli 2004, Besluit :

Artikel 1.1° Wordt, voor de vertegenwoordiging van de werkgevers van de instellingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest, benoemd ten titel van werkend lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z., de heer Claude Verbruggen ter vervanging van Mevr. René Martens, wiens mandaat hij zal voleindigen. 2° Worden, voor de vertegenwoordiging van de werkgevers van de instellingen die ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, benoemd ten titel van werkende leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z., de heer Marc Gillard ter vervanging van de heer Geert Jacobs en de heer Erick Frise ter vervanging van de heer Karel Kerremans, wiens mandaten zij zullen voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2004.

R. DEMOTTE

^