Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004003476 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Stad Doornik Een perceel grond gelegen lieu-dit « Vieux Allain », gekadastreerd of vroeger gekad(...) type wet prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004003479 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie(...) type wet prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009866 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 december 2004, is machtiging verleend aan, de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en type wet prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009869 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, ****, **** **** **** ****, geboren te **** op 13 **** de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beid(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 16 november 2004 wordt de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer Albert MARTIN, Jachtwachter op het Koninklijk domein van Ciergnon. Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn Bij koninklijk besluit van 16 november 2004 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 16 november 2004 zijn de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan de heer DE SMET, Johny, Chef kamerbewaarder op het Koninklijk Paleis te Brussel. Hij neemt vanaf de datum van het besluit Parlementaire Beweging Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 werd het Kruis van Ridder in (...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid », afgekort « I.S.I.B. », om bij te dragen in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken betreffende de brandvoorkoming type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004002159 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009868 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2004 is Libert, Valérie, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatre Bij koninklijk besluit van 23 november 2004 is Hubert, Christine, stagedoend psycholoog bij de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009900 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2004 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, Mevr. Steurbaut, B., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Dit - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beringen, Mevr. Celik, A.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009905 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2004 is aan de heer Rober, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon. Het is hem vergund de titel van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009904 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, dat in werking treedt op 7 januari 2005, is aan de heer Debatty, R., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik . Het is hem vergund de(...) Bij koninklijk besluit van 21 december 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004012393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 wordt de heer Cavrenne, Aril, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant. type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht type koninklijk besluit prom. 07/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004021164 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 27/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004203070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2003 en 2004 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009902 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 30 november 2004 worden bevorderd door verhoging in weddeschaal tot de graad van adjunct-adviseur 10C bij het Centraal Bestuur : in het Franse taalkader : - met ingang va Mevr. Françoise Jottard, adjunct-adviseur 10B ; - met ingang van 1 november 2004 : de h(...) type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Beheerscomité Sociale Maribel ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004027285 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 10 november 2004 wordt de heer Jean-Pierre Hamende, eerste attaché, in ruste gesteld op 1 januari 2005. Bij ministerieel besluit van 10 november 2004 wordt de heer Robert Binet, inspecteur-generaal, Bij ministerieel besluit van 20 november 2004 wordt de heer René Hellemans, inspecteur-generaal(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004003488 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, type arrest prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004203819 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 183/2004 van 16 november 2004 Rolnummer 2838 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 358, § 1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Jeugdrechtbank te Dinant. Het Ar samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henneuse, L. Lavrysen, J.(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/10/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004027284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004036757 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004036879 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief CP 2 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004018184 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. « Vlaams Komitee Brussel », de V.Z.W. « Vlaamse Volksbeweging », de V.Z.W. « Br 1. de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2004 betreffende het taa(...) type bericht prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004203814 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 november 2004 in zake A. Brouckaert tegen de Vlaamse Gemeenschap en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrage « 1. Schendt artikel 7, 2°, van de Kieswet van 12 april 1894 het algemeen rechtsbeginsel dat enkel (...) type bericht prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004203815 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 december b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 december 2004 ter post aangetekende b(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004015233 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 15 december 2004 hebben H.E. de Heer Mohammed Jawad Al-Doreky, de Heer Felix Kodjo Sagbo, de Heer Arif Zahidoglu Mamedov, Mevr. Saphoeun Sun en de Heer Mohamed Salem Obaid Alsuwaidi de eer gehad aan de Koning H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 26/10/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009875 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2004 wordt de heer Innocent Nzamuye, met ingang van 1 juni 2004, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009901 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1. De kandidaturen voor ee De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004009903 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)

document

type document prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004021165 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding. Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserv De Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid doet thans een vierde oproep tot Be(...) type document prom. -- pub. 29/12/2004 numac 2004022923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de op 17 februari 2004 en 27 mei 2004 (ed. 2) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst met werkzame stoffen opgenomen in bijlag(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^