Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 13 november 2023

Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement or de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de Stad Brussel in de Louizalaan en de Emile De Motlaan

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023046931
pub.
13/11/2023
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement or de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de Stad Brussel in de Louizalaan en de Emile De Motlaan


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en verkeersveiligheid ;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 5;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie, gegeven op 25 maart 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 80.1;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot vastlegging van het Gewestplan voor Duurzame Ontwikkeling;

Overwegende dat de verkeersveiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer, en in het bijzonder het fietsverkeer gewaarborgd dient te worden;

Overwegende dat de genomen maatregelen betrekking hebben op de gewestwegen.

Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Een verplicht fietspad wordt afgebakend: In de Louizalaan, vanaf de De Crayerstraat in de richting van en tot aan de Emile De Motlaan langsheen de onpare nummers - In de Emile De Motlaan vanaf de Louizalaan in de richting van en tot aan de Ter Kamerenlaan.

In de Emile De Motlaan vanaf de Ter Kamerenlaan in de richting van en tot aan de Dagerraadstraat

Art. 3.De bepalingen van artikel 2 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van twee witte onderbroken evenwijdige lijnen die niet voldoende breed zijn om autoverkeer mogelijk te maken conform artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 4.De rijbaan wordt verdeeld in twee rijstroken door onderbroken witte strepen: - in de Louizalaan vanaf nummer 385 in de richting van en tot aan de Emile De Motlaan; in de Emile De Motlaan, vanaf de Louizalaan in de richting van en tot de Ter Kamerenlaan; - In de Emile De Motlaan, vanaf de Ter Kamerenlaan in de richting van en tot Dagerraadstraat.

Art. 5.De bepalingen van artikel 4 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door witte markeringen zoals voorzien in het art. 12.1.2° van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 6.Voorsorteringspijlen worden aangebracht in de Louizalaan aan het kruispunt gevormd met de De Crayerstraat.

Art. 7.De bepalingen van artikel 6 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door witte markeringen zoals voorzien in het art. 77.1. van net Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en aangekondigd door het verkeersbord F13.

Art. 8.Verdrijvingsvlakken worden aangebracht: in de Louizalaan, ter hoogte van het kruispunt met de De Crayerstraat, op het einde van ? de voorsorteringsstrook; - in de Emile De Motlaan, bij de aansluiting met de Louizalaan,,n de richting van de Ter Kamerenlaan over een afstand van ongeveer 30 meter;

In de Emile De Motlaan, aan het kruispunt met de Ter Kamerenlaan, in de richting van de Louizalaan, over een afstand van 7 meter.

Art. 9.De bepalingen van artikel 8 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door witte strepen, conform artikel 77.4. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 10.De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Art. 11.De lasten van de plaatsing, het onderhoud en de vernieuwing van de verkeerstekens zijn voor rekening van Brussel-Mobiliteit.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de verkeersborden worden geplaatst en de wegmarkeringen worden aangebracht, overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en hel ministerieel besluit van 11 oktober 1976.

Brussel, 20 april 2021.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^