Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 14 november 2023

Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis in de Gulden Vlieslaan, de Waterloolaan en de Louizaplaats.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023046930
pub.
14/11/2023
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van maatregelen ten gunste van fietsers op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis in de Gulden Vlieslaan, de Waterloolaan en de Louizaplaats.


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en verkeersveiligheid ;

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 5;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie, gegeven op 25 maart 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 80.1;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot vastlegging van het Gewestplan voor Duurzame Ontwikkeling;

Overwegende dat de verkeersveiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer, en in het bijzonder het fietsverkeer gewaarborgd dient te worden;

Overwegende dat de genomen maatregelen betrekking hebben op de gewestwegen.

Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een materie bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Verdrijvingsvlakken worden aangebracht: In de Gulden Vlieslaan, tussen de Dejonckerstraat en de rotonde van de Louizaplaats, langs weerszijden van de rijbaan (ongeveer 2 meter breed);

Tegenover het gebouw 8-9 van de Louisaplaats, langs weerszijden van de tramzate (ongeveer 4 meter lang en 2,8 meter breed en 2 meter lang en 2,8 meter breed;

Ter hoogte van 53A van de Gulden Vlieslaan, op de hoek van de Louizaplaats (ongeveer 7 meter lang en tussen 0,5 en 1,5 meter breed);

Langsheen de middenberm, langs de kant van de Kapitein Crespelstraat, in de rotonde van de Louizaplaats, langs weerszijden van de rijbaan (ongeveer 3 meter breed en 1,5 meter breed): In de Waterloolaan, in de voornaamste rijbaan, tegenover nr53 tot aan de toegang van de parking van de middenberm ongeveer 2,4 meter breed);

In de Waterloolaan, tussen de Grotehertstraat en de rotonde van de Louizaplaats, tussen de bijzondere overrijdbare bedding en de linker rijbaan (ongeveer 3 meter breed);

In de verlening van de middenberm van de Quatre Brasstraat, in de rotonde van de Louizaplaats, langs weerszijden van de tramsite (ongeveer 3 meter breed;

In de Quatre Brasstraat, tussen de Zesellenstraat en de rotonde van de Louizaplaats, langs de linkerkant van de rijbaan (ongeveer tussen 0,8 meter en 3 meter breed;

In de Quatre Brasstraat, in de nabijheid van de rotonde, langs weerszijden van de oversteekplaats voor voetgangers ( ongeveer 6 meter lang en tussen 0,5 meter en 2 meter breed alsook ongeveer 4 meter lang en 2 meter breed);

In de verlenging van de middenberm van de Waterloolaan, langs de kant van de Jan Jacobsplein, langs weerszijden van de rijbaan in de rotonde van de Louizaplaats ongeveer tussen 2,8 meter en 0,5 meter breed), alsook tussen 1,5 meter en 0,5 meter.

Art. 3.De bepalingen van artikel 2 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door witte markeringen, conform artikel 77.4. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 4.Een verplicht fietspad wordt afgebakend: Louizaplaats;

Gulden Vlieslaan, tussen de uitrit van de parking aan de Dejonckerstraat en de rotonde van de Louizaplaats;

Gulden Vlieslaan, vanaf de Louizaplaats tot nummer 50;

Waterloolaan, ter hoogte van nummer 50.

Art. 5.De bepalingen van artikel 4 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van twee witte onderbroken evenwijdige lijnen die niet voldoende breed zijn om autoverkeer mogelijk te maken conform artikel 74 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 6.Een bijzondere overrijdbare bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, taxi's en fietsers wordt afgebakend in de Waterloolaan, tussen de Grotehertstraat en de rotonde van de Louizaplaats.

Art. 7.De bepaling van artikel 6 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers een verkeersbord F18 aangevuld met het. symbool van een fiets en het woord TAXI op het bord. De bijzondere overrijdbare bedding wordt afgebakend door een witte ononderbroken streep voorzien in artikel72.6. van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 8.De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Art. 9.De lasten van de plaatsing, het onderhoud en de vernieuwing van de verkeerstekens zijn voor rekening van Brussel-Mobiliteit.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de verkeersbordenworden geplaatst en de wegmarkeringen worden aangebracht, overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten en het ministerieel besluit van 11 oktober 1976.

Brussel, 20 april 2021.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^