Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 augustus 1999
gepubliceerd op 15 februari 2000

Ministerieel besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerskosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007006
pub.
15/02/2000
prom.
19/08/1999
ELI
eli/besluit/1999/08/19/2000007006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 AUGUSTUS 1999. - Ministerieel besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerskosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland


De Minister van Landsverdediging.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën gegeven op 30 juni 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 november 1998;

Gelet op het protocol van 19 maart 1999 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité XIV zijn vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dwingende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de tegemoetkomingsmaatregelen te bepale in de vervoerskosten van de personeelsleden die hun diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland;

Overwegende dat die maatregelen uitwerking met ingang van 1 april 1998 moeten hebben om een toestand van rechtsonzekerheid te vermijden, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland.

Art. 2.De bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerskosten van de personeelsleden zijn volgens dezelfde ratio en volgens dezelfde modaliteiten van toepassing op de in artikel 1 bedoelde personeelsleden die gebruik maken van het Duits gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 14 mei 1997 tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeven van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerskosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1998.

Brussel, 19 augustus 1999.

A. FLAHAUT

^