Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 1999012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 14/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999024118 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende financiële tegemoetkoming aan het Belgische Rode Kruis voor de opvang van asielzoekers in 1999 type koninklijk besluit prom. 15/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999024136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de **** **** et **** **** **** et **** voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in 1999 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000009135 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000 is de heer de la Serna, I., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2000 : - is de heer Lybee - is de heer Van Iseghem, P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000009136 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Schoonbaert, M., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aal Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Devestel, W., gerechtelijk commissaris(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000011035 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1991 waarbij, voor het vermelden van de gebruikte meeteenheden, aanvullende aanduidingen en afwijkende voorstellingen worden toegestaan type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Neufchâteau en te Marche-en-Famenne. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 december 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 1998, wordt aan de heer A. Dehard, wonende te 6984 Hives, op zijn aanvra (...) type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000022126 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 14/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat de werking van het Verzekeringscomité betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 19/08/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerskosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007007 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021066 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021065 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021067 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027047 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027048 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000035103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van bevolkingsprojectie zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, en rusthuizen

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000021053 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 129/99 van 7 december 1999 Rolnummer 1462 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 33 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het actief kader van het operationeel korps van Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters P. (...) type arrest prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000021059 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 137/99 van 22 december 1999 Rolnummer 1595 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 167 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 17/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 kva tot 1 000 kVA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte door de G.O.M. van een onroerend goed gelegen aan de Anderlechtsepoort te Brussel, Herisstraat 7, ter uitvoering van haar stadsvernieuwingsopdracht van de perimeter nr. 20 « HERIS ». - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie en van het statuut van het personeel van het permanent secretariaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/07/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000811 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 15ter betreffende politiële slachtofferbejegening. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/01/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000900 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 1999/1. - Stakingsrecht. - Minimum uit te voeren opdrachten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 18/10/1999 pub. 15/02/2000 numac 1999000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000011072 bron ministerie van economische zaken Begeleidingscomité opgericht ter wetenschappelijke ondersteuning van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000, gewijzi Dit comité heeft als opdracht : a) adviezen uit te brengen over de informatiestrategie en de org(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000000089 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - 1) Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad, door de algemene vergadering van de Raad van State Tijdens haar openbare zitting van 9 november 1999 heeft Eerste kandidaat : De heer L. Lavrysen, Referendaris bij het Arbitragehof en docent milieurecht (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000000090 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 9 november 1999 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpa Eerste kandidaat : Mevr. Simone Guffens, eerste auditeur bij de Raad van State. Tweede kandid(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000009118 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Vacante betrekkingen van hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking v De hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie voert het bevel over de brigade waarvoor hij is aa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000009134 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wervik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 15/02/2000 numac 2000040812 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der Industriële Productieprijzen van de maand december 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand december 1999 143,26 punten (...) Het definitief indexcijfer voor de maand oktober 1999 bedraagt 140,55 punten, tegenover 137,73 punt(...)
^