Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 mei 2015
gepubliceerd op 29 mei 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024134
pub.
29/05/2015
prom.
18/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/18/2015024134/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie sluiten tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990 en gewijzigd bij wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van geneesheren-specialisten en huisartsen, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie sluiten tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 9 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 23 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 februari 2015;

Gelet op het advies nr. 57.161/2 van de Raad van State gegeven op 18 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Overwegende het ministerieel besluit van 26 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007023358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid sluiten tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie sluiten tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie, wordt aangevuld met een Hoofdstuk V, dat een artikel 5 bevat, luidende: « Hoofdstuk V. - Overgangsbepalingen Art.5. § 1. In afwijking van artikel 10, § 1, 2°, van het ministerieel besluit van 26 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007023358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid sluiten tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid, kan worden erkend als houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, de geneesheer-specialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie die bijzonder bekwaam is in de oncologie van zijn basisspecialisme en die op de datum van 30 juni 2010 sedert tenminste vier jaar de oncologie in zijn basisspecialisme als hoofdactiviteit uitoefent. Hij dient hiertoe een aanvraag in vóór 1 juli 2015.

Het bewijs dat hij bijzonder bekwaam is in de oncologie, kan geleverd worden door onder meer zijn persoonlijke publicaties, door zijn actieve deelname aan nationale en internationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen in verband met de oncologie van zijn discipline, door een prestatieprofiel dat typisch is voor de oncologie van zijn discipline en tenminste door het feit dat hij gedurende vier opeenvolgende jaren een permanente opleiding in de oncologie heeft gevolgd.

Wordt aanzien als bewijs van het volgen van een permanente opleiding in de oncologie, het feit een permanente opleiding gevolgd te hebben in materies die tot de oncologie behoren, gedurende een aantal uren dat overeenstemt met tenminste de helft van het aantal uren van de permanente opleiding vereist in het kader van de accreditering van geneesheren-specialisten. § 2. In afwijking van artikel 10, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, kan een tweejarige termijn van voltijdse uitoefening van de oncologie in de hoedanigheid van kandidaat-specialist in de gastro-enterologie of in de hoedanigheid van geneesheer-specialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie aangevangen vóór 1 juli 2014 en die desgevallend na deze datum kan worden verlengd, worden gevalideerd als opleiding voor zover hiertoe de aanvraag wordt ingediend vóór 1 juli 2015. § 3. De in respectievelijk artikel 12, § 1, 2°, en artikel 12, § 1, 4°, en § 3, van hetzelfde besluit bedoelde anciënniteit van de stagemeester en van de medewerkers in de oncologie voor geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie zal pas vereist worden respectievelijk acht en vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2015. » Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 februari 2010.

Brussel, 18 mei 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

^