Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 mei 2005
gepubliceerd op 03 juni 2005

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021077
pub.
03/06/2005
prom.
18/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/18/2005021077/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MEI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA)


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), inzonderheid op de artikelen 7 en 9;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het Beheerscomité van het SOMA een vrijwel identieke samenstelling dient te hebben als die van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Pool « Documentatie »;

Overwegende dat bijgevolg ook in dit Comité voor de aanwezigheid moet worden gezorgd van een wetenschappelijk personeelslid van het Centrum;

Overwegende dat ook voor de waarneming moet kunnen worden gezorgd van de Directeur indien hij afwezig, verhinderd of ontslag nemend is;

Overwegende bijgevolg dat het aangewezen is dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren, Besluit :

Artikel 1.Artikel 7, tweede lid van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), wordt vervangen als volgt : « Heeft met raadgevende stem eveneens zitting in het Comité, het oudste wetenschappelijke personeelslid in graad in de hoogste graad en die van een andere taalrol is als die van de Directeur ».

Art. 2.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld door het volgende lid : « Bij ontstentenis van Directeur of bij zijn afwezigheid, wordt hij vervangen door het oudste wetenschappelijke personeelslid in graad in de hoogste graad ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2005.

Art. 4.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 mei 2005.

M. VERWILGHEN

^