Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022963 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005201567 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van algemene bekendheid in de sector van de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het houden van een register der aanvragen in het kader van artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 18/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005022423 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief. - Het houden van een register der aanvragen in het kader van artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
^