Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 22 mei 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020996
pub.
22/05/2020
prom.
18/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van het volgende kwalificatieniveau toegekend aan de hierna vermelde personen : Niveau B : AANGESTELD NAVORSER HAYE Emile, LE CALVE Benjamin, PENNINCKX Sébastien, TERWAGNE Matthieu.

Art. 2.De tabellen gevoegd bij dit besluit bepalen voor iedere persoon bedoeld in artikel 1 : - de datum van erkenning van het niveau, onder de rubriek "DATNIV". - de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de kolommen "AN" en "M".

Brussel, 18 maart 2020.

V. GLATIGNY

^