Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 februari 2011
gepubliceerd op 23 februari 2011

Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheden aan het hoofd van het Departement Internationaal Vlaanderen in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties

bron
vlaamse overheid
numac
2011035135
pub.
23/02/2011
prom.
18/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/18/2011035135/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


18 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheden aan het hoofd van het Departement Internationaal Vlaanderen in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035533 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010, artikel 67;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse Ministeries, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, artikelen 17 en 18 en 22 tot en met 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 over de subsidiëring van stages bij internationale organisaties;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, raadzaam is sommige bevoegdheden te delegeren aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden;2° de secretaris-generaal : de secretaris-generaal die aan het hoofd staat van het Departement internationaal Vlaanderen.

Art. 2.De secretaris-generaal is gemachtigd om : 1° subsidies toe te kennen aan kandidaten die voldoen aan de voorwaarden uit het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 over de subsidiëring van stages bij internationale organisaties;2° de toegekende subsidies terug te vorderen als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, nadat de betrokkene de kans werd geboden om te worden gehoord;3° met toepassing van artikel 7, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 over de subsidiëring van stages bij internationale organisaties, jaarlijks de gedetailleerde lijst van maandbedragen per bestemming voor de kosten van levensonderhoud en huisvesting vast te stellen;4° de modellen, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011 over de subsidiëring van stages bij internationale organisaties, vast te stellen.

Art. 3.Over het gebruik van deze bevoegdheid wordt jaarlijks aan de minister gerapporteerd door middel van een verslag. Dit verslag bevat alle noodzakelijke informatie over de subsidies die met toepassing van dit besluit in de periode in kwestie zijn verleend.

Art. 4.De delegatie die bij dit besluit wordt verleend, wordt tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van secretaris-generaal is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule « Voor de secretaris-generaal, afwezig ».

Brussel, 18 februari 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^