Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 december 2017
gepubliceerd op 18 januari 2018

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2018010158
pub.
18/01/2018
prom.
18/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/18/2018010158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen


De staatsecretaris voor gelijke kansen, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het advies nr. 3 van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen betreffende de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, gegeven op 6 oktober 2017;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad van 8 december 2017;

Besluit :

Artikel 1.Voor de samenstelling van de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, wordt een afwijking verleend op het in artikel 2bis, § 1 van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid gestelde quotum.

Art. 2.De afwijking bedoeld in artikel 1 wordt toegestaan voor een periode van één jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Brussel, 18 december 2017.

In afwezigheid van bevoegd Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Zuhal Demir, J. JAMBON Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Belast met Regie der Gebouwen

^