Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017032145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032208 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuring te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 29/03/2018 numac 2018011487 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Technische Commissie voor Verpleegkunde type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018010158 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2017014405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017014411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017014354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen
^