Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 november 2010
gepubliceerd op 02 februari 2011

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010206503
pub.
02/02/2011
prom.
17/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de raad voor volwassenenvorming sluiten houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming


De Minister van Cultuur, Media en Toerisme Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996, 18 december 1998, 4 mei 1999, 6 mei 1999, 25 mei 1999, 22 december 2000, 7 januari 2002, 24 december 2002, 5 mei 2003, 3 juli 2003, 27 maart 2006, 20 maart 2007, 21 april 2007 en 30 december 2009;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 17 december 2009 houdende oprichting van een Raad voor Volwassenenvorming, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden evenals betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen om in het kabinet van een lid van de Federale Regering mee te werken sluiten houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de raad voor volwassenenvorming sluiten houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming;

Gelet op de brief die de VZW "Ländliche Gilden - Verein für Bildung, Dorf und Land" op 7 september 2010 heeft ingediend met het oog op de benoeming van het nieuwe werkende lid in de Raad voor Volwassenenvorming;

Gelet op de brief die de VZW "Miteinander Teilen" op 16 september 2010 heeft ingediend om de vertegenwoordiging van het werkende lid en het plaatsvervangende lid in de Raad voor Volwassenenvorming te wijzigen;

Gelet op de brief die de VZW KAP op 3 november 2010 heeft ingediend met het oog op de benoeming van het werkende lid en het plaatsvervangende lid in de Raad voor Volwassenenvorming, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de raad voor volwassenenvorming sluiten houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming worden de bepalingen onder 7°, 9° en 10° vervangen als volgt :

ORGANISATIE

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

7° KAP VZW

Mevr.Regine Overath-Heinrichs 4700 Eupen

Mevr. Huberta Bausler 4730 Hauset

9° "Ländliche Gilden - Verein für Bildung, Dorf und Land" VZW

de heer Gerd Brüls 4710 Lontzen

de heer Marc Schröder 4780 Sankt Vith

10° Miteinander Teilen VZW

de heer Dirk Riemann 4700 Eupen

Mevr.Christiane Villers 4700 Eupen


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de d ag waarop het wordt aangenomen. Het wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Cultuur wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 november 2010.

De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^